انگیزش، اضطراب

منایع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….95
فهرست تصاویر و جدولها
جدول2-1 ریختهای انگیزشی ارزشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
شکل 2- 1الگوی نظری شوارتز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
جدول 3- 1 شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مقیاس اضطراب مرگ………………………………………………………………………………………………………..59
جدول 3-2 بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سؤالهای مقیاس اضطراب مرگ………………………………………………………………………………60
جدول 3- 3 شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مقیاس حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61
جدول 3-4 بارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده سؤالهای مقیاس حمایت اجتماعی………………………………………………………………………….62
جدول 3- 5 شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مقیاس زمینهیاب ارزشی شوارتز……………………………………………………………………………………….63
جدول 4- 1 توزیع فراوانی نمونه بر حسب گروه های سنی…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول 4- 2 توزیع فراوانی نمونه بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………….66
جدول 4- 3 شاخص‌های توصیفی اضطراب مرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4- 4 توزیع فراوانی مردان و زنان بر حسب پرسشنامه اضطراب مرگ……………………………………………………………………………………………………….67
جدول 4- 5 شاخص‌های توصیفی حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4- 6 توزیع فراوانی مردان و زنان بر حسب پرسشنامه حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..68
جدول 4- 7 توزیع فراوانی مردان و زنان بر حسب ریختهای ارزشی…………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول 4- 8 میانگین و انحراف استاندارد مردان و زنان در ریختهای ارزشی……………………………………………………………………………………………………..70
جدول 4- 9 اولویتهای ارزشی زنان و مردان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70