انگیزش، کارمندیابی

1-تعیین نحوه ارزیابی خود
2-سازگاری با احساسات
3- شناخت احساسات خود
4- شناخت علایق خود
5- توجه به عملکرد خود
2-اداره هیجانات
به وضوح در دنیا این جملات به گوش می‌خورد که «هیجانات خود را کنترل کنید» یا «دلسرد نشوید» افراد معمولاً از این جمله به معنای «خاموش کردن هیجانات» استفاده می‌کنند.
اما هیجانات به افراد دلایل زیادی در رابطه با علت انجام کارشان ارائه می‌دهد. خاموش کردن هیجانات افراد را از این اطلاعات محروم می‌سازد و مانع از پیشروی آنها شده و حتی منجر به فاسد شدن آنها می‌گردد. اداره هیجانات به معنای چیزی دقیقاً متفاوت از خاموش کردن آنها می‌باشد. آن بدین معناست که هیجانات درک شوند و در راستای تغییر موقعیت‌ها به نفع فرد استفاده شود. با توجه به این مسئله مهم است که این تفکرات، تغییرات بدنی، و رفتارهای شما و نه دیگران هستند که پاسخ‌های هیجانات افراد را می‌دهند.
3- خودانگیزی
اینکه چرا خودانگیزی تا این حد به بخش مهمی از اعلامیه‌های کارمندیابی، اهمیت داده می‌شود به آسانی قابل درک است. یک کارکند خودانگیز به مدیریت کمتری نیاز دارد، کمتر دچار افت می‌شود و احتمالاً خلاق‌تر و مولدتر است. وزینگر چهار منبع انگیزش را به صورت زیر دسته بندی کرده است:
خود شخص
دوستان، خانواده و همکاران
دوستان قابل اعتماد و عاطفی (مشاور)
محیط
4-ارتباطات مطلوب
ارتباطات اساس تمام روابط می‌باشد. ارتباطات موثر به انسانها کمک می‌کند تا منظور خودشان را بدرستی انتقال دهند و از هدف و منظور دیگران نیز به خوبی اطلاع پیدا کنند. در این نوع ارتباطات افراد از هیجانات و احساسات خود باخبرند و نسبت به هیجانات و احساسات دیگران نیز حساس بوده و به آنها توجه می‌کنند. در راستای بهبود ارتباطات موثر افراد به یکسری مهارت‌های خاصی نیاز دارند که با پرورش و بهبود آنها در خود می‌توانند روابطی بهتر و موثر‌تر ایجاد نمایند. از نظر وزینگر این مهارت‌ها عبارتند از :
خودگشودگی: بیان واضح چیزی که فرد به آن فکر می‌کند، احساس می‌کند و می‌خواهد.
جرأت: پافشاری و حمایت از نظرات، ایده‌ها و عقاید و نیازهای خود در حالیکه به نظرات و عقاید دیگران نیز احترام گذاشته شود.
شنود موثر: گوش سپردن به حرفهایی که دیگران بطور واقع می‌زنند.
نکوهش: تسهیم نظرات و احساسات خود در رابطه با ایده‌ها و اعمال دیگران با آنها بطور سودمند و مفید.
ارتباطات تیمی: برقررای ارتباطات در یک موقعیت گروهی.
5-جهت دهی هیجانات