اهداف آموزش نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی

Circular Cycle Arrow isolated on white background.

گفتار اول: استانداردسازی رفتار پلیس
دوره آموزش استانداردسازی رفتار پلیس یکی از مهمترین اهداف آموزش نیروی انسانی است که باید در این دورهها ، کنترل استرس ، رفتار ، گوش فرا دادن به مخاطب ، استفاده از جملات استاندارد شده ، هوش هیجانی و… به مأموران پلیس آموزش داده شود.
الف-آموزش: پلیس نخستین تماس با بزهدیدگان و قربانیان جرم را دارد. نخستین تعامل میان نیروی پلیس و بزهدیده در چگونگی مقابله بزهدیده با جرم و بهبودی وی امری اساسی است. برنامههای آموزشی برای مأموران پلیس در زمینه موضوعهای مربوط به بزهدیده ، باید بر آگاهی از نیازهای بزهدیدگان و همدردی با آنان تأکید کند. رفتار با بزهدیدگان به شیوهای حساستر و همدرددانهتر ، موجب میشود بزهدیده تمایل بیشتری برای همکاری با پلیس داشته باشد. از نظر تاریخی در زمینه تأثیر جرم خشونتبار بر بزهدیدگان و شیوههای تضمین این مسئله که بزهدیدگان از حقوق خود آگاه شده و به مراکز خدماترسانی اساسی ارجاع داده میشوند ، به نیروی پلیس آموزش کافی داده نشده است. در نتیجه نیروی پلیس هنگام برخورد با بزهدیدگانی که از نظر عاطفی پریشان شدهاند ، اغلب حساسیت اندکی داشتهاند که این امر به رضایتمندی بزهدیده آسیب رسانده و اعتماد بزهدیدگان و تمایل آنان به مشارکت در فرآیند عدالت کیفری را تحلیل برده است. در زمینه آموزش مأموران نیروی انتظامی با آن که در بدو استخدام و در حین خدمت ، آموزشهای فراوانی به آنان داده میشود. اما برای ایفای نقش بهتر پلیس در حمایت از بزهدیدگان و کاهش آسیبهایی که از ناحیه جرم متوجه آنان میشود ، لازم است برنامههای آموزشی دقیقتر و تخصصیتری برای مأموران پلیس ، به ویژه مأمورانی که با بزهدیدگان ارتباط دارند ، پیشبینی و اجرا شود:
ب: آموزش در زمینه آسیب روانی ناشی از بزهدیدگی: پیامد اصلی آموزش در این حوزه آن است که مأمور پلیس بتواند تأثیرهای اصلی آسیب روانی را که بزهدیدگان احساس کردهاند بیان کرده و تشخیص بدهد این آموزش باید تضمین کند که پلیس
درک میکند که بزهدیده شدن تأثیرهای شناساییپذیری بر زندگی بزهدیدگان و خانواده و دوستان درجه یک آنان دارد
هزینههای ناشی از ارتکاب جرم را ارزیابی میکند
تشخیص میدهد که هر جرمی صرفنظر از آن که چه اندازه ناچیز به نظر میرسد ، احتمالاً به آسیبروانی برای بزهدیده منجر میشود
میتواند واکنشهای انسانی طبیعی و حاد نسبت به آسیب روانی را تشخیص دهد
میتواند با اطمینان و بهگونهای مؤثر با بزهدیدگان صحبت کرده و به آنان در غلبه کردن بر این آسیب روانی کمک کند
میتواند اختلالهای فشار روانی پس آسیب را در بزهدیدگان تشخیص داده و میداند بزهدیدگان را برای کمک تخصصی به کجا ارجاع دهد
از آسیبهای دومین واردشده به بزهدیدگان که از نظام عدالت کیفری و جامعه ناشی شده آگاه است
از تأثیرهای پردامنه بزهدیدگی دومین آگاه است
از فرآیند بهبودی پس از بحران و اهمیت نقش پلیس در همدردی ، برآورده کردن نیازهای مربوط به ایمنی و امنیت ، آسان کردن ابراز و تأیید و پیشبینی و آماده سازی آگاه است.
ت- آموزش در زمینه همدردی کردن با بزهدیدگان: پیامد اصلی آموزش در این حوزه آن است که مأمور پلیس باید بتواند رابطهای دوستانه برقرار کرده و با بزهدیدگان همدردی کند. این آموزش باید تضمین کند که پلیس
نقش اساسی کارکنان پلیس را به منزله مداخلهکنندگان در بحران میپذیرد
میتواند بزهدیدگان را در آرامش قرار دهد
شگردهای ویژه مصاحبه با بزهدیدگانی را که آسیب روانی دیدهاند، میشناسد
میتواند رابطه دوستانهای با بزهدیده یا بزهدیدگان برقرار کند
مهارتهای کافی در زمینه گوش دادن را به دست میآورد