اهداف دولت الکترونیک، دسترسی به منابع مالی

Many sketches and gear shaped objects on white paper representing a business strategy

تهدیدهای پیش روی دفاتر پیشخوان :
حاشیه سود برخی دفاتر بخصوص درسطح شهرستانها وشهرهای کوچک پائین و تحت فشار میباشد
تعدد مجاری تصمیم گیری وسیاست گذاری در سطح کلان، (بگونه ای که بعضا دخول برخی نهادها نظیر وزارت کشور،سازمان تنظیم مقررات رادیویی و شرکت پست وحدت تصمیم گیری را بامانع مواجه میکند)
عدم دسترسی به منابع مالی سهل الوصول وارزان قیمت بانکی،موسسات مالی وشرکتهای سرمایه گذاری
افزایش نرخ هزینه ارائه خدمات بدلیل تغییرات در قوانین پولی و مالی کشور و نوسانات نرخ ارز
وجود شرکت ها و سازمان های رقیب نظیر پست، شهرداری و پلیس+10 که ادامه فعالیت دفاتر را با چالش مواجه می کند
تغییر در میزان تعادل و توازن ارائه خدمات دفاتر با تغییر در قوانین و مقررات اجرایی سازمان های واگذار کننده خدمات
عدم وجود واحد تحقیق و توسعه و تحقیقات بازار با هدف شناسایی و کشف فرصت های کسب و کار جدید جهت ورود دفاتر
ارائه خدمات بصورت الکترونیک و اینترنتی در منزل توسط شهروندان، که می تواند ارزش توجیهی ارئه برخی از خدمات توسط دفاتر را از بین ببرد
نرخ بالای ورود و خروج کارکنان در سطح دفاتر
4-3-3) مرحله سوم : تحلیل SWOT
بمنظور تعیین رتبه و درجه اهمیت هر یک از عوامل داخلی و خارجی، نسبت به تشکیل ماتریس سوات اقدام گردید. در این مرحله از پرسشنامه پیوست 1 استفاده شد که میان نمونه آماری توزیع گردید که از میان 85 پرسشنامه ارسالی به 79 پرسشنامه پاسخ داده شد. از آنجا که این مقدار از حجم نمونه اصلی کمتر می باشد، لذا بمنظور رعایت اصول آمار مقدار خطای محاسبه در این مرحله 0.06 در نظر گرفته شد که برای آن مقدار حجم نمونه 77 بدست آمد که با توجه به تعداد پرسشنامه های عودت داده شده قابل قبول می باشد. جهت بدست آوردن رتبه هریک از عوامل بسته به توانایی دفاتر نسبت به آن عامل اعدادی از 1 تا 4 در نظر گفته شده است. همچنین بمنظور بدست آوردن ضریب اهمیت نسبی عوامل، برای هر عامل ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بیشترین اهمیت) در نظر گرفته شده است (نتایج در پیوست شماره 3). نمره حاصل که از حاصل ضرب رتبه هر عامل در ضریب اهمیت آن عامل بدست می آید به شرح جدول زیر می باشد. با هدف تعیین وضعیت استراتژیک دفاتر پیشخوان حاصل جمع نمرات عوامل داخلی و نمرات خارجی محاسبه گردید و مشخص شد که موقعیت قرار گیری دفاتر در ناحیه محافظه کارانه قرار دارد (شکل 9). همچنین بمنظور آزمون سوالات پرسشنامه آزمون T-test انجام شد(پیوست شماره6). برای تعیین مقدار فرض میانگین نمره عوامل داخلی و خارجی محاسبه شد که مقدار 0.12 بدست آمد که فرض صفر و یک بصورت زیر می باشد؛ و بدین معناست که در صورت تائید فرض صفر برای هر عامل، یعنی آن عامل جزو نقاط قوت و یا فرصت می باشد، و رد آزمون فرض برای هر عامل یعنی آن عامل جزو نقاط ضعف و یا تهدید می باشد. نتایج حاصل از انجام این آزمون گویای تائید فرض صفر برای نقاط قوت و فرصت، و رد فرض صفر برای نقاط ضعف و تهدید می باشد.
H0 : α > 0.12
H1 : α < 0.12
(جدول 2)
عوامل داخلی نمره
قوت ها ساختار سازمانی و تشکیلاتی مناسب 0.123
رضایت مشتریان از ارائه خدمات دفاتر در مقایسه با رقبا 0.172
میزان اقبال عمومی نسبت به خدمات دفاتر و استقبال شهروندان از آن 0.167
پراکندگی و توزیع گسترده دفاتر در سطح کشور به عنوان نماد خدمت رسانی 0141
برخورداری از زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های ارتباطی مناسب 0.141
کیفیت فرایندهای تصمیم گیری داخلی بمنظور تسهیل در واگذاری خدمات سازمان ها به دفاتر 0.127
داشتن طرح های توسعه، آموزش و بهبود منابع انسانی در سطح دفاتر 0.168
ارائه متمرکز خدمات سازمانهای دولتی و غیر دولتی به عنوان مزیتی رقابتی و انحصاری برای دفاتر 0.183
برخورداری از نیروهای انسانی توانمند و سرمایه انسانی باتجربه در سطح مدیران ارشد و کلان 0.125
ضعف ها وجود فاصله تا آرمان دست یابی به اهداف دولت الکترونیک 0.087