اهمیت آموزش ضمن خدمت، تعریف آموزش ضمن خدمت

Circular economy concept. Two hands assembling arrow infinity recycling symbol of jigsaw puzzle pieces, on city buildings doodles background.

رضایت مشتری از یک خدمت را می‌توان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با برداشت او از خدمات ارائه شده، تعریف نمود.اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراتر باشد، آن خدمات با کیفیت و فوق العاده قلمداد می‌شود. وقتی انتظارات مشتری از خدمات با برداشت‌های او از خدمات ارائه شده منطبق شود، کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است. همانطور که در شکل سه نشان داده شده است، این انتظارات براساس منابع متعدد و مختلفی شکل می‌گیرند، مثل گفته‌های دیگران، نیازهای فردی و تجربه قبلی(عطافر و شفیعی، 1385).
شکل 2-1-رضایت مشتری از خدمت ارائه شده(قاسم زاده میرکلائی و امیرنژاد،1391)
2-13- تعریف آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن آموزشی گفته می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد و هدف از آن آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌ هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.
جان اِف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و پیوسته استخدام‌شدگان از نظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد (ابطحی، ۱۳8۵)
تعاریف بسیار دیگری نیز از آموزش ضمن خدمت ارائه شده است. از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که آموزش ضمن خدمت به آن نوع آموزش اطلاق می‌شود که:
۱. پس از استخدام فرد در مؤسسه یا سازمان صورت می‌پذیرد.
۲. هدف و منظور از این آموزش، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و مسئولیت‌های کاری است.
۳. این نوع آموزش‌ها عمدتاً در سه محور اساسی «توسعه دانش، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرش‌ها» ارائه می‌شود.
جهت گیری اصلی این آموزشها، کارها یا وظایف مورد تصدی است(الوانی،1378).
2-14- اهمیت آموزش ضمن خدمت
آنگونه که از تاریخچه آموزش کارکنان بر می آید آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها تا قبل از ظهور مکتب مدیریت علمی (نیلور) در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم به نحو منظم و علمی مورد توجه نبوده است. با رشد سریع شهرها، تکنولوژی، اندازه و چرخه حیات سازمان‌ها،پیچیدگی محیط، در اوایل قرن بیستم توجه به آموزش در سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.
با خاتمه جنگ جهانی دوم در کشورهایی مانند انگلیس و بعد از آن در فرانسه برنامه های آموزشی جامع و مناسبی برای نیروی انسانی سازمان های دولتی وجود نداشت، لیکن پس از خاتمه جنگ جهانی دوم برنامه های آموزشی در این کشورها برای حل مسائل مربوط به توسعه ملی آغاز گردید.
تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورمان نیز موجب گردیده که توجه دولت و سازمان ها به امر آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی بیشتر معطوف گردد. که از آن جمله وجود فصل جداگانه ای با موضوع آموزش در قانون استخدام کشوری و تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت برپایی دوره های کوتاه مدت، جهت کارایی بهتر نیروی انسانی در سازمان ها می باشد.
با توجه به توضیحات ذکر شده فوق عواملی که وجود آموزش نیروی انسانی در سازما نها ضروری ساخته را می توان شامل موارد ذیل دانست:
رشد سریع تکنولوژی و شتاب فزاینده علوم بشری در تمامی زمینه ها؛
پیچیدگی و ناپایداری محیط شامل تعداد زیاد عوامل خارجی و غیر قابل پیش بینی؛
تغییرات شغلی یا جابجایی شغلی؛
ارتقاء و ترفیع کارکنان؛
بهبود عملکرد شغلی؛
نیازهای تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی؛