اهمیت مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی

حمایت از رویه و پروژه های مدیریت دانش . (Chung et al 2005).
اطمینان از منابع کافی بر اساس زمان ، نیروی انسانی و پول (Chung et al 2005).
درگیری مدیریت ارشد در تلاشهای مدیریت دانش و ایجاد انگیزه کافی در کارکنان جهت تسهیم دانش (Soliman and Spooner,2000) .
تعیین استراتژی کسب و کار خاص برای پذیرش فن آوری
اصولاً چنین پروژه‏هایی نیازمند حمایت گسترده و مشارکت مدیران ارشد سازمان به منظور تسهیل پیاده‏سازی پروژه است. با توجه به همین موضو، بسیاری از سازمان‏ها یک نقش جدید را به نام مدیر ارشد دانش (CKO = Chief Knowledge Officer) در ساختار سازمانی خود ایجاد کرده‏اند.
مدیر ارشد دانش می‏کوشد تا بر میزان داراییهای دانش سازمان بیافزاید و به طراحی و پیاده‏سازی استراتژی‏های مدیریت دانش بپردازد. یکی از وظایف اصلی مدیر ارشد دانش ایجاد یک زیرساختار و محیط مناسب برای تسهیم دانش است. یک مدیر ارشد دانش باید فعالیتهای زیر را انجام دهد: (Turban, 2003).
تنظیم اولویتهای استراتژیک برای مدیریت دانش
ایجاد یک مخزن دانش از بهترین تجارب
متعهد کردن مدیران ارشد سازمان برای حمایت از محیط یادگیرنده در سازمان
ایجاد یک فرآیند مناسب برای مدیریت سرمایه‏های فکری
جمع‏آوری اطلاعات بلادرنگ در مورد رضایتمندی مشتری
سراسری و یکپارچه کردن مدیریت دانش
2-4-2-12) استراتژی
فعالیت های مدیریت دانش سازمانی که در مراحل اولیه است با چالشهای بی شماری روبروست. برای اینکه سازمانها در آینده به اهدافشان برسند فعالیتهای مدیریت دانش شان باید به سمت تلاشهای واقعی و بر اساس استراتژی یا یک برنامه روشن باشد. بنابراین یک عامل اساسی برای موفقیت، تشکیل یک استراتژی مدیریت دانش رسمی در سراسر سازمان و برنامه هایی برای یادگیری از روشها و توسعه مدیریت دانش جدید است.(ESCFWA ,2003).
موضوع دیگر در مبحث استراتژی اینست که مدیریت دانش باید با استراتژی سازمان همراستا باشد(Mitre , 2000) یکی از انواع استراتژی ها برای پیاده کردن مدیریت دانش استفاده از الگوگیری است که سازمان در این زمینه می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد :
فراهم کردن رهنمودهایی برای عملی کردن یک سیستم الگوگرفته شده
تشویق افراد در الگوگیری از بهترین سازمانها در این زمینه
برپا کردن الگوگیری داخلی بر اساس هماهنگی استراتژی، بودجه و سیستم های منابع انسانی (Chung et al 2005).
2-4-2-13) مدیریت منابع انسانی
امروزه کاملاً پذیرفته شده است که پیاده‏سازی موفقیت‏آمیز مدیریت دانش مستلزم تعامل مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی است. این موضوع در نگرش سیستمی به مدیریت دانش نیز کاملاً مورد تأکید قرار گرفته است. (شکل شماره 2-2)
پیاده‏سازی موفقیت‏آمیز هر تکنولوژی جدید به فاکتورهای مختلفی از‏جمله مدیریت موثر نیروی انسانی وابسته است. به علاوه تحقیقات جدید حاکی از آن است که سرمایه‏های فکری و منابع انسانی موجود در سازمان به کمک تکنیک‏های مدیریت دانش، به صورتی کارآتر و اثربخش‏تر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با توجه به مباحث مطرح شده باید گفت که در مورد پیاده‏سازی مدیریت دانش دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده‏ای شروع پیاده‏سازی مدیریت دانش را در فناوری اطلاعات می‏دانند در حالی که دسته‏ای دیگر معتقدند که پیاده‏سازی مدیریت دانش با مدیریت منابع انسانی شروع می‏شود. صرف‌نظر از اینکه کدام‌یک از این نظریه‏ها درست است، می‏توان به اهمیت مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش پی برد. در واقع یکی از نکات مهم در این میان این است که باید از کجا شروع کرد؟