اهمیت و ضرورت کاربردی، اهمیت و ضرورت کاربردی

با اهمیّت یافتن نقش تولید، اشاعه و کاربرد دانش و فناوری در تسریع روند توسعه اقتصادی کشورها، بخش دانشگاهی کشور به عنوان پایگاه اصلی تولید و اشاعه دانش در چالش ایفای مسئولیتهای جدیدتری در نظام ملی نوآوری قرار گرفته است.
در همین ارتباط کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی مأموریتهای جدیدی هستند که انتظار میرود در این برهه از زمان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصهها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفاء نمایند.
اگر چه اهمیت و ضرورت کاربردی نمودن نتایج تحقیقات با توجه به جایگاه آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف آن در سند برنامۀ چهارم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و یا اهداف تعیین شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای بخش دانشگاهی کشور محرز است ولی جهت دستیابی به آن، نیاز به شناخت بیشتری از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت در این زمینه است (فکور، 3:1385).
از سویی دیگر یافتههای حاصل از این تحقیق با شناسایی مؤلفه ها و عوامل تأثیرگذار مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت، کنشگران این مجموعه را یاری خواهد کرد تا با شناسایی زوایای تاریک این رویکرد تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی به خصوص ویژگیهای خاص سیستم آموزش عالی ایران و صنعت در کلان شهر تهران را مدنظر قرار داده و این یافتهها را در سیاستگذاریها به کار گرفته تا شکافهای موجود پر شوند.
این تحقیق و تحقیقات مشابه از اهمیت بالائی برخوردار است، زیرا یافتههای حاصل از آن نشان خواهد داد که همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت به چه عواملی وابسته است و با شناسایی این عوامل به خصوص در حوزۀ مدیریت آموزش عالی مدیران دانشگاه و صنعت قادر خواهند بود تا با تدوین سیاستهای مناسبتر ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت را بهبود بخشند.
1-3 اهداف تحقیق
هدف اصلی : تعیین مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی و میزان اهمیّت و تأثیر آنها بر همکاری های دانشگاه و صنعت و ارائه یک مدل مفهومی
اهداف فرعی :
شناسایی مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی در ارتباط میان دانشگاه و صنعت
تعیین میزان اهمیّت مؤلفه های مدیریت آموزش عالی بر همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
شناسایی موانع همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
ارائه مدلی مفهومی با توجه به مؤلفه های مدیریت آموزش عالی جهت ارتقاء همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت
تعیین درجه تناسب مدل پیشنهادی
1-4 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی : مهمترین مؤلفه های مدیریت آموزش عالی اثرگذار بر همکاری های دانشگاه و صنعت کدامند و میزان اهمیّت هرکدام چقدر است و مناسب ترین مدل مفهومی آن چیست ؟
سؤالات فرعی :
مؤلفه های مدیریت آموزش عالی در ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت کدامند ؟
میزان اهمیّت و تأثیر مؤلفه های مدیریت آموزش عالی (ساختاری، فرهنگی/اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، مالی) در ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت چقدر است ؟
موانع همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت در ارتباط با مؤلفه های ذکر شده چیست؟
چه مدلی را می توان با توجه به مؤلفه های مدیریت آموزش عالی جهت ارتقاء همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت ارائه داد ؟
درجه تناسب مدل پیشنهادی چه میزان است ؟
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی

نوشته ای دیگر :
ار تباط بین اختلاف و کارکرد سازمانی