منابع مقالات علمی : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

۴-۲- آزمون فرضیات
در بخش قبل، داده‌های حاصل از پرسش‌نامه، با استفاده از آمار توصیفی بیان گردید. در این بخش قصد داریم با استفاده از آمار استنباطی به بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیرهای پژوهش بپردازیم.
فرضیه‎های اصلی پژوهش
فرض صفر و مقابل پژوهش بدین گونه است:
تبلیغات اینترنتی در جذب گردشگران اروپایی مؤثر نمی‎باشد. (نقیض) H0: µ ≤ ۳
تبلیغات اینترنتی در جذب گردشگران اروپایی مؤثر می‎باشد. (ادعا) H1: µ > 3
اولویت اهمیت ابزار‎های اینترنتی یکسان است. = … = µk µ۲ H0: µ۱ =
اهمیت حداقل دو ابزار اینترنتی یکسان نیست.
(حداقل میانگین دو ابزار اینترنتی یکسان نیست)H1:
فرض‎های اصلی پژوهش هر کدام با توجه به ۶ متغیر اصلی مدل پژوهش، دارای ۶ فرض فرعی می‎باشند که در ادامه به ترتیب بیان و بحث می‎شود.
نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t استیودنت برای متغیر «آگاهی» در جدول ۴-۶ آمده است.
جدول ۴-۶: نتایج آزمون t برای بررسی تأثیرگذاری ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر متغیر «آگاهی»

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ابزار تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد t درجه آزادی سطح معناداری میانگین تفاضل ۹۵٪ فاصله اطمینان تفاضل
پایین بالا
بنر ۱۵۰ ۵۱/۲ ۸۶۵/۰ ۰۷۱/۰ ۹۸۵/۶- ۱۴۹