اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- …

0.929825

1

تامینکننده چهارم

0.786550

2

تامینکننده هشتم

0.771930

3

با بکارگیری این تکنیک، تامینکنندگان پنجم، چهارم و هشتم به عنوان مهمترین تامینکنندگان انتخاب شدند.
5-3- ارائه پیشنهادات بر اساس یافتههای پژوهش
همانطور که اشاره شد، متغیرهای آزمایشگاه کیفی، شکایت مشتری (CRM) و سیستم ارتباطات مجازی و اتوماسیون اداری به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب تامینکنندگان انتخاب شدند.
با عنایت به این نتایج، میتوان پیشنهاداتی به شرح زیر برای مدیران شرکت صنعتی نیرو محرکه برشمرد:
5-3-1- آزمایشگاه کیفی: این گزینه، به عنوان مهمترین زیرمعیار انتخاب تامینکننده انتخاب شد. بنابراین میتوان به مدیران پیشنهاد کرد که جهت انتخاب تامینکننده مناسب خود در وهله اول، آزمایشگاه کنترل کیفیت آنان را به دقت بررسی کرده و از کیفیت مناسب مواد اولیه آگاه شوند. ضمن اینکه دارابودن گواهینامههای استانداردی همچون ایزو 9001، EFQM، شش سیگما و . . . نیز میتواند دلیلی بر کیفیت بالای قطعات تولیدی باشد. همچنین بهرهمندی از نظام آراستگی محیط کار از دیگر عواملی است که به درستی وضعیت آزمایشگاههای کنترل کیفیت تامینکنندگان را منعکس میکند.
5-3-2- شکایت مشتری: دیگر عامل تعیینکننده، شکایت مشتری میباشد. در این راستا، میتوان به مدیران پیشنهاداتی از جمله قراردادن اطلاعات مربوط به مشتریان در اختیار کارکنان بخشهای مختلف سازمان، انتقال سریع اطلاعات جدید مشتریان به کارکنان و بکارگیری سیستمی جهت تسهیل این امر را توصیه نمود. همچنین میتوان به مدیران پیشنهاد کرد با برگزاری جلسات دورهای با مشتریان، نیازهای آنان را شناسایی نموده و در یک پایگاه داده ثبت کنند. از طریق بهرهمندی از این امر، شرکت نیرو محرکه قادر خواهد بود میزان رضایت مشتریان از محصولات خود را محک زده و بر طبق آن تامینکننده مناسب را انتخاب کند.
5-3-3- سیستم ارتباطات مجازی و اتوماسیون اداری: بهرهمندی از اتوماسیون اداری جهت تسریع در انجام امور مربوطه و همچنین افزایش ضریب اطمینان در چگونگی انجام کارها امری بدیهی است. درنتیجه، میتوان به مدیران پیشنهاد کرد برای تسهیل امور مربوطه از تکنولوژیهای روز و نرمافزارهای مدرن جهت بهبود این فرآیند استفاده نمایند.
5-4- محدودیتهای تحقیق
در این تحقیق، برای انتخاب بهترین از ابعاد کیفیت، خدمات و هزینه استفاده شده و از ابعاد دیگری همچون مشتریمداری، زمان تحویل و قابلیت اعتماد غفلت شد که این امر بدان علت است که هشت تامینکننده شرکت نیرو محرکه، از نظر سه معیار فوق تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
سایر محدودیتهای پژوهش را میتوان به صورت زیر برشمرد:
الف) عدم همكاري لازم و جدي نگرفتن كار پژوهشي از جانب پاسخدهندگان.
ب) نبود سوابق و ادبیات فارسی كافي پيرامون تکنیکهای تاپسیس فازی و SAW.
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر برای تحقیقات آتی ضروری به نظر میرسد:
بکارگیری عوامل مشتریمداری، زمان تحویل و قابلیت اعتماد به عنوان معیارهای انتخاب تامینکننده
رتبهبندی زیرمعیارها با استفاده از تکنیکهای دیگری مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[50] فازی و فرآیند تحلیل شبکهای[51] فازی.
رتبهبندی تامینکنندگان با بهرهمندی از تکنیکهای ELECTRE و بردار ویژه.
سنجش رابطه میان مدیریت زنجیره تامین با کسب مزیت رقابتی
پیوست ها
پرسشنامه شماره یک
بسمه تعالی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.