ایالات متحده آمریکا، دولتهای اروپایی

Combination of Photography (background) and 3D illustration (of arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is a grid pattern at the background.

_____________________________
35) European Convention on the Reductiuon of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationals, 6 May 1962, 635 U.N.T.S., p. 221.
36) second Protocol Amending the European Conventions on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationals. 2 Feb. 1993, Europ. T.S. No. 149.
بعضی از موارد مانع ادغام فرد مهاجردر جامعه ی میزبان بشود از طریق تسهیل شکل گیری یک فرهنگ جداگانه ومنافع گروهی سیاسی جداگانه یی نیست که البته میبایستی با کشور مبدا بیشتر شناسایی شود تا نسبت به کشورمحل سکونت .
اگر چه هیچ شواهدی در دست نیست که مشکلات ناشی از عدم ادغام یک فرد مهاجر در جامعه ی میزبان به موضوع تابعیت چند گانه ارتباط داشته باشد اما نتیجه گیری آقای کویان نک به نظر صحیح میرسد وی در کتاب خود می نویسد که موضع حقوق بین الملل در رابطه با مشکل تابعیت چند گانه نتیجه تاریخی قلسفی و اجتماعی عواملی است که مبنایی برای دیدگاه حقوقی که هر دولت در این خصوص تعیین کرده اند و در واقع تعیین کننده ابعاد آن نیز هست می باشد37.
معذالک تمایل آشکار بیشتر به نفع تحمل آزادی خواهانه تابعیت چند گانه می باشد. تعداد زیادی از دولتهای اروپایی قوانین داخلیشان را تغییر داده اند تا بتوانند تابعیت چند گانه را برای برخی از طبقات و گروه های مهاجرین قبول کنند و از این طریق میتواند روابط بین یک مهاجر با کشور مبدا اش در نظر گرفته شود. حتی آن کشورها یی که اصل اجتناب ازتابعیت مضاعف را همچنان رعایت می کنند (مثل آلمان) تا حد زیادی حفظ تابعیت قبلی را در صورتیکه ترک تابعیت قبلی باعث ایجاد مشکلات جدی برای فرد مهاجر بشود تسهیل کرده اند .
_________________________________
37) Giovanni Kojanec, in Council of Europe, 1ST European Conference on Nationality, Strasbourg. 3 February 2000, Conf//Nat (99), Proceedings 1, p.35.
فصل دوم – تابعیت مضاعف و خدمت سربازی : استراتژی شماره دو
مقدمه :
امروزه به خاطر اینکه جمعیت دارای تابعیت مضاعف دنیا در حال افزایش است بحث تابعیت مضاعف توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در گذشته افراد دارای تابعیت مضاعف از اینکه جایگاهشان تنزل پیدا کند ترس داشتند ولی با فرا ملی شدن تابعیت مضاعف راحت تر به وفاداریهای چند گانه اذعان می کنند که قابل احترام است . همانطور که سایر نویسندگان معاصر به نحو متقاعد کننده ای نشان داده اند تابعیت مضاعف هم برای خود افراد مربوطه و هم برای جوامعی که افراد دارای تابعیت مضاعف در آنجا زندگی می کنند منافع عینی ایجاد می کند .
اگر چه امروزه تصور نمیشود که تابعیت مضاعف سبب ایجاد مشکلات زیادی گردد اما به هر صورت باعث ایجاد مسائل کوچکترو جزئی تری شده که مستلزم نسخه های سیا ستگذاریهای مثبت نگر میباشد. مشکلاتی که مربوط به خدمت سربازی، پرداخت مالیات، حمایت مداخله دیپلماتیک و کنسولی و همچنین موضوع استرداد و جنایتهای فراملی میشوند در رابطه با افراد دارای تابعیت مضاعف مطرح میباشد.
حداقل دو استراتژی برای حل این چنین مشکلات یعنی مشکلاتی در ارتباط با افراد دارای تابعیت مضاعف وجود دارد. استراتژی شماره یک این است که میزان وقوع بحث تابعیت مضاعف را کم کنیم یعنی از زیاد شدن افراد دارای تابعیت مضاعف جلوگیری کنیم. استراتژی شماره دو این است که قواعد فعلی را که به تابعیت مضاعف منجر می شودبپذیریم و البته پیامد های مشکل زای خاص آنها را بررسی و بر طرف کنیم. از آنجایی که تابعیت مضاعف منافع مثبتی با خود به دنبال دارد، به خاطر اینکه مشکلاتی که به نظر کوچک و قابل تفاهم هستند و به خاطر اینکه اقداماتی که برای کاهش وقوع بحث تابعیت مضاعف به نحو چشمگیری هزینه های غیر قابل قبولی را تحمیل میکنند یا نیازمند توافقات جدید بین المللی هستند، این پژوهش استراتژی شماره دو را بیشتر مد نظر قرار میدهد.
اما در این پژوهش ما سعی میکنیم که یک سری از مشکلات خاص را مورد بررسی قرار دهیم یعنی مشکلاتی که زمانی اتفاق می افتد که سیاستگذاری مربوط به افراد با تابعیت دوگانه با سیاستهایی در ارتباط با خدمت سربازی، تعارض پیدا میکند. البته این معمای پیچیده، پیش روی افراد با تابعیت مضاعف که مذکرو در سن جوانی هستند قرار دارد و این افراد اگر بخواهند اعضاء خانواده خودشان را در یکی از کشورهایی که تابعیتش را دارند دیدار کنند می ترسند که مشمول خدمت سربازی بشوند بنابر این از رفتن به آن کشورها اجتناب میکنند. در اینجا یک سری از مسائل مربوط به بحث خدمت سربازی بروز میکند. همانطوری که خواهیم دید این موضوعات میتوانند راه حلهای داخلی و بین المللی داشته باشند در حالیکه بحث در اینجا یک بحث عمومی است البته تاکید ما بیشتر درمورد کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا و آلمان و کشورها یی که منشا مهاجرت به این کشورها هستند از جمله مکزیک و ترکیه می باشد.
البته چند مورد از اصطلاحاتی که در اینجا بکار میبریم نیازمند توضیح هستند. در این بخش از نوشته ما کلمه نشنالیتی به معنی ملیت و کلمه سیتی زن شیپ به عنوان تابعیت را مورد استفاده قرار میدهیم ( یا بعضی اوقات میگوئیم نشنال یعنی اتباع و سیتی زن یعنی شهروندان) انگارکه این دو اصطلاح را میشود به جای هم بکار برد. اما از نظر فنی اینطور نیست ونمیشود این دو کلمه را بجای هم بکار برد، هر کدام از این اصطلاحات معانی چندگانه ای از نظر حقوقی، جامعه شناسی، سیاسی و همچنین سایر حوزه های انسا ن شناسی وعلوم انسانی بر آن بار میشود. حتی در چهار چوب حوزه حقوقی معنی هر کدام از این اصطلاحات از یک دولت به دولت دیگرواز یک کشور به کشور دیگربا
هم فرق میکند. در بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و مکزیک والسالوادور، شهروندان (سیتیزن ها) شاخه فرعی از نشنال ها (اتباع ) هستند و سیتیزنها ( شهروندان) حق رای و سایر حقوق سیاسی را دارند1. از آنجا که هیچیک از این تمایزات فنی تاثیری بر موضوعات خدمت سربازی نمیگذارند و در این نوشته میخواهیم به آن بپردازیم، در اینجا کلمه اتباع و شهروندان را به صورت عام بکار می بریم برای اینکه افرادی که وفاداری دائم به دولت و کشورشان دارند را مشخص کنیم.
کلمه دوال یا مضاعف یا دوگانه تقریباً به صورت عمومی بکار برده میشود مگر اینکه به نحو دیگری در جای خاصی آنرا مشخص کنیم. به عنوان بخش بعدی بحث مان، بعضی از وقایعی که یک فرد می تواند هردو ملیت و البته ملیت سوم یا ملیتهای اضافه تری راهم داشته باشد به آن می پردازیم. بنابراین چندگانه ( مالتیپل) یا چند تابعیتی (پلورال)، از نظر فنی نسبت به بحث دوال یا دو تابعیتی یا تابعیت مضاعف خیلی دقیق تر است. البته ما در اینجا به این دلیل دوال رااستفاده کردیم که خیلی رایج تراست مثلاً می گویند تبعه ی دارای تابعیت دوگانه یا شهروند مضاعف، این بخاطر این است که مجموعه کلیه افرادی را که دو تابعیتی یا دو شهروندی یا بیشتر هستند را در بر بگیرد.
___________________________
1) http://www.georgetown.edu/pdba/Constitution/EISaI/elsalvador.html ,Last visited on February 27, 2014.
در بخش یک بحث را راجع به پدیده تابعیت مضاعف خلاصه می کنیم که چگونه این پدیده مطرح شد، چگونه افزایش پیدا کرد و سیاستهای مربوطه که درپیش زمینه آنها تلاشهای تاریخی وجود دارد، درافراد با تابعیت مضاعف، بررسی میشود و درعصر جدیدتر هم به این می پردازیم که این پدیده بی خطر است یا حتی می تواند باعث بهبود وضعیت جامعه بشود.از آنجا که این موضوعات در آثار علمی دیگری هم به آن پرداخته شده2 بنابراین به این فصل خیلی کوتاه می پردازیم.