می 7, 2021

بازاریابی در صنعت بیمه، تاثیر آمیخته بازاریابی

همتی، امین و مرادی ، هادی (1390) در تحقیقی با عنوان «شناسایی و رتبه بندی شاخص های آمیخته بازاریابی بیمه عمر با استفاده از مدل p4 و c4 » نشان داد که استفاده از مدل p4 و c4 می تواند باعث افزایش فروش بیمه عمر شود.
مولی زاده، مانلی (1390) در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای بازاریابی مدل p4 و c4 در تعیین الگوی مناسب بازاریابی بیمه های مسئولیت بدنی» نشان داد که شرکت های بیمه عمدتاً از مدل p4 بهره می گیرند و همچنین مدل c4 باعث افزایش فروش بیمه های مسئولیت رضایت مشتری و وفاداری مشتریان می شود.
اکبری، سیروس (1391) در تحقیقی با عنوان «ارتباط میان استراتژی آمیخته بازاریابی در توسعه خدمات بیمه عمر و پس انداز» نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی برمیزان توسعه بیمه نامه های عمر و پس انداز اثر مثبت و معنی دار دارد و در بین عناصر هشتگانه آمیخته بازاریابی عنصر بهره وری و کیفیت اولویت اول را دارد.
یداله زاده طبری ،ناصر علی (1392).در تحقیقی با عنوان (( بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش در شرکت لبنیات صباح )) نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان فروش شرکت لبنیات صباح مؤثر است.ودر بین این عوامل عامل ارتقا فروش بیشترین تاثیر را دارد .
شرج شریفی ،آزیتا (1392).در تحقیقی با عنوان (ارتباط میان عوامل بازاریابی اینترنتی ومیزان گرایش به خرید بیمه نامه های پس انداز وسرمایه گذاری از دید مشتریان این صنعت ) نشان داد که بین عناصر آمیخته بازاریابی 5p وگرایش به خرید بیمه نامه های پس انداز رابطه معنی دار وجود دارد ودر بین عوامل پنجگانه آمیخته بازریابی قیمت بیشترین تاثیر را دارد .
زنگانه ،موسی الرضا (1393)در تحقیقی با عنوان (اولویت بندی عوامل آمیخته بازریابی خدمات در صنعت بیمه با استفاده از دیماتل فازی )نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان جلب مشتری وتمایل به خرید اثر مثبت ومعنی دار دارد ودر بین عوامل عامل ارتقا اولویت اول را دارد.
سلطانی،حسین علی(1393)در تحقیقی با عنوان (مطالعه تجربی کارامد عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه ) نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی در ایجاد درآمد و حق بیمه در صنعت بیمه نقش موثر ومثبت دارندودر بین این عوامل،عامل تبلیغات تجاری بیشترین تاثیر را دارد .
2-3-2- پژوهش های خارجی :
بیک (2003) در تحقیقی با عنوان تأثیر عوامل نهادی، جمعیتی و اقتصادی در توسعه بیمه نشان داد که شاخص های اقتصادی مانند تورم، درآمد سرانه و توسعه بخش بانکی و شاخص های مذهبی بیشترین تأثیر را در توسعه بیمه عمر دارند (آموزش، امید به زندگی و امنیت اجتماعی هیچ گونه تأثیری ندارند).
کیم و هون(2010)2 در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برتصویر شرکت (ارزش ، نام شرکت ونشان تجاری)پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد آمیخته بازاریابی رابطه مثبتی با ارزش ، نام شرکت ونشان تجاری دارد.
می چن و پالونگ چان(2010)3 تحقیقی با عنوان استراتژی کانال های توزیع صنعت بیمه عمر در کشور تایوان انجام دادند و به بررسی تحلیلی و تکاملی الگوهای تولید در 24 شرکت بیمه زندگی پرداختند که نتیجه این تحقیق نشانگر آن است که شرکت های بیمه ای با توجه به پر هزینه بودن مکانیسم توزیع غیر مستقیم به سمت استفاده از سیستم توزیع مستقیم تغییر استراتژی داده اند بدین صورت که از طریق توسعه نمایندگی ها و کارگزاریهای بیمه ای و فروش اینترنتی و … هم باعث کاهش هزینه ها شده و هم منجر به توسعه کسب و کار می شود.
گارگ و آنجیو (2010) در تحقیقی به تجزیه و تحلیل عوامل آمیخته بازاریابی در صنعت بیمه عمر در کشور هند پرداختند که در این مطالعه تمام کارکنان بخش بیمه عمر شرکت داشتند که نتیجه این تحقیق وجود رابطه معنادار و مثبت بین ابعاد آمیخته بازاریابی و فروش بیمه عمر بود.
هونگ و ساریگولا(2012)2در تحقیقی با عنوان چگونگی ارتباط بین آگاهی ،ارزش ویژه برند وآمیخته بازاریابی نشان دادند که کیفیت تجربه مصرف کنندگان از یک برند با آگاهی از از آن برند ارتباط دارد نتایج همچنین بین آگاهی از برند وارزش ویژه برند را نشان داد.ونهایتاًاین مطالعه اهمیت توزیع وقیمت گذاری را در آگاهی از برند در کالاهای بسته بندی شده را نشان داد.

2-4- مدل مفهومی پژوهش :
بازاریابی علمی بیمه ها یکی از راهکارهای اساسی جهت توسعه این نوع بیمه ها در کشور به شمار می رود .مدل 4C یکی از مدلهای پیشرفته بازاریابی است که متناظر با مدل 4P بازاریابی شکل گرفته وبا مورد توجه قراردادن دیدگاههای مشتریان در مورد محصول یا خدمت ، از یک سو فروش ، درآمد و سود آوری شرکتها را افزایش می دهد واز سوی دیگر باعث افزایش رضایت مشتریان وخریداران وتامین نیازهای آنان می شود .مدل 4C با مورد توجه قرار دادن چهار مولفه پاسخ به نیازهای مشتریان ، هزینه خدمت یا محصول برای مشتریان برقراری ارتباط با مشتریان ، وسهولت دسترسی مشتریان به خدمت یا محصول مدلی مناسب واثر بخش برای بازریابی بیمه به شمار می آید .
مدل 4C استراتژی جدید بازاریابی درکنارمدل سنتی 4P ارائه می دهد مدل 4C یک نو آوری در تئوریهای بازریابی است تمرکز مدل 4C بر روی بازاریابی مشتری گراست رابرت لوتر بورن این عقیده را بیان می کند که همه استراتژیهای بازاریابی که به وسیله شرکتها اخذ می شود به مدل 4C بستگی دارد .
مدل 4C بازاریابی را از چیزی که سازمان انجام می دهد به چیزی که مشتری به آن اهمیت می دهد تبدیل می کند برای مثال توجه مشتری به سهولت خرید ب
ر چگونگی توزیع محصول از طریق کانالهای توزیع اثر می گذارد همچنین به جای محصول در این مدل ارزشهای مشتری پسند قرار دارد . مشتری نه تنها به قیمت ، بلکه به تمام هزینه هایی که برای رفع نیاز وخواسته های خود متحمل می شود را درنظر می گیرد وبالاخره ترفیع به ارتباطات دو طرفه تبدیل می شود .بتوجه به مطالب فوق به نظر می رسد شرکتهای بیمه با استفاده از آمیخته بازاریابی مدل 4C می توانند تاثیر بسزایی در جلب رضایت مشتریان وبه دنبال آن اخذ پرتفوی مناسب داشته باشند .
در صفحه آتی مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده است .