بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص های عملکرد مالی

Checklist and pen

1) فرهنگ بوروکراتیک: نظام بوروکراتیک بر نظم ،یکسانی،کارایی،یقینواطمینان،ثبات و کنترل تاکید دارد که بازتاب ارزش های درونی و رسمی می باشد(دشپند،فارلی و وبستر،1993)
2)فرهنگ غیر بوروکراتیک:فرهنگ ادهوکراسی(غیر بوروکراتیک) بر انعطلاف پذیری ،ارزش قائل شده و به کارآفرینی ، خلاقیت و وقف پذیری تمایل دارد(دشپند،فارلی و وبستر،1993)
ز) عملکرد مالی: عملکرد سازمانی عبارتست از معیارهای بیرونی اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در بر می گیرد .1.عملکرد مالی (سود ،بازده دارایی ، بازده سرمابه گذاری و…)2.عملکرد بازار(فروش،سهم بازار و …)3.بازده صاحبان سهام(بازده کل صاحبان سهام،ارزش افزوده اقتصادی و…). در اندازه گیری عملکرد سازمانی صاحب نطران تفاوت اساسی بین شاخص های مبتنی یر بازار و شاخص های عملکرد مالی قائل شده اند .در نهایت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به تعریف اثر بخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد ،تعریف عملکرد مالی به صورت زیر خواهد بود:” درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید .”
در بعد عملیاتی،شاخص هایی همچون نرخ بازده دارایی(ROA)،بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)،سود هر سهم(EPS)و سود تقسیمی هر سهم(DPS)و منابع و مصارف بانک ها برای سنجش عملکرد مالی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
در این پژوهش رابطه فرصت های فناوری با عملکرد مالی با استفاده از سازه های ابزار پرسشنامه و براساس شاخص های آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید، فرهنگ سازمانی (بوروکراتیک یا غیربوروکراتیک)و عدم اطمینان فناوری که تأثیر مثبت روی فرصت های فناوری دارند، سنجیده می شود.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق عبارتست از:
الف) قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق در حوزه فناوری و ساختار بوده و بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان به عنوان موضوع اصلی این تحقیق می باشد .
ب) قلمرو مکانی: جامعه آماری این تحقیق کلیه ی شعب بانک سپه استان گیلان می باشد .
ج) قلمرو زمانی: اطلاعات میدانی این تحقیق در شهریور 1393 بصورت مقطعی جمع آوری شده است .
1-9) خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا به صورت خلاصه به بیان و تعریف موضوع و اهمیت آن و اهداف تحقیق پرداختیم .سپس روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات را تشریح کرده ،جامعه و نمونه آماری را مشخص کردیم.همان گونه که گفته شد فضای رقابتی امروز و رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی بانک ها و مزایا و معایب مربوط به هریک از معیارهای مختلف عملکرد مالی ،تحلیل گران مالی را بر آن داشت تا با بررسی رابطه سطوح مختلف فرصت های فناوری با عملکرد مالی و ارائه نتایج قابل اتکا و معتبر، سرمایه گذاران و مدیران را در اخذ تصمیمات بهینه یاری دهند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
هدف این فصل ارائه نگاهی جامع و منسجم به ادبیات موضوعی تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه است. در ابتدا به بیان تعاریفی از فناوری،فرصت های فناوری،تمایز این ساختار از دیگر ساختارهای مرتبط، رابطه فرصت های فناوری با درآمد و پژوهش های پیشین در خصوص فرصت های فناوری می پردازیم .
در این پژوهش دیدگاه مبتنی بر منابع که بر ظرفیت ها و منابع سازمان برای کسب مزیت رقابتی تاکید می کند توضیح داده می شود و بعد از این ها عملکرد کسب و کار بررسی می شود و سپس به توضیحاتی درباره چگونگی عملیات بانک ها پرداخته شده و در پایان شاخص های سنجش عملکرد بانک ها که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است توضیح داده می شود.
بخش اول
2-2) فناوری