بخش آمار استنباطی، نرمال بودن جامعه

Abstract Connection Technology Background

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 114
عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 115
فهرست شکلها
شکل شماره (2-1) ساختار بلند ……………………………………………………………………………………………….55
شکل شماره (2-2) ساختار تخت ……………………………………………………………………………………………55
شکل شماره (2-3) ساختار ساده ……………………………………………………………………………………………..66
شکل شماره (2-4) بوروکراسی ماشینی …………………………………………………………………………………….67
شکل شماره (2-5) بوروکراسی حرفه ای ………………………………………………………………………………….69
شکل شماره (2-6) ساختاربخشی …………………………………………………………………………………………….71
شکل شماره (2-7) ساختارادهوکراسی ……………………………………………………………………………………..73
فهرست جدولها
جدول شماره 1: توزیع فراوانی میزان تحصیلات ………………………………………………………………………..89
جدول شماره 2: توزیع فراوانی سنوات خدمت ………………………………………………………………………….90
جدول شماره 3: توزیع فراوانی مقطع آموزشی …………………………………………………………………………..91
جدول شماره 4: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..93
جدول شماره 5: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..95
جدول شماره 6: آزمون ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………..96
تقدیم به:
تمامی پویندگان راه علم و معرفت
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه عوامل شناختی توانمندسازی با ساختار سازمانی در بین مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان بوده است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. و جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش منطقه کاشان میباشد که کل جامعه آماری 218 نفر بوده است. روش نمونهگیری در این پژوهش، تصادفی ساده است. پس از مشخص شدن تعداد نمونهها، مدیران به طور تصادفی انتخاب شدهاند. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 156 نفر از مدیران میباشد. ابزار این تحقیق پرسشنامه است که در جهت سنجش توانمندسازی شناختی از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر و برای ساختارسازی از پرسشنامه استاندارد رابینز استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف – اسمیرونوف جهت تست نرمال بودن جامعه آماری و برای آزمون فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که بین توانمندسازی شناختی و ساختار سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین آزمون فرضیههای فرعی تحقیق مبین این است که بین توانمندسازی شناختی و سه بعد ساختاری رسمیت، تمرکز و پیچیدگی رابطه معنادار وجود دارد.
کلید واژهها: توانمندسازی شناختی، ساختار سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی
فصل اول