بخش ویژگی مشتریان متفاوت، برنامه های وفاداری

Business progress and success of mixed media goals

3- نرخ هزینه کم اخر هفته : به کلیه نرخهای تعرفه مکالمات اطلاق می شود که در اخر هفته ها از طرف شرکت به مشتریان با ویژگی های خاص که در اواخر هفته معمولا مکالمات بالا داشته و از اقشار پر درامد محسوب می شود اعطا می گردد بطوریکه نرخ هزینه تعرفه برای انان کاهش می یابد.
4- پیامک رایگان : به کلیه پیامک های رایگانی که از طرف شرکت جهت مشتریان با ویژگی وفادارانه اعطا شده و مبلغ انه محاسبه نمی گردد.
5- برنامه های موبایل رایگان : به کلیه برنامه های جانبی و امکانات خاصی که به بخشهای مختلفی از مشتریان وفادار اعطا شده و مورد استفاده انها می باشد با هدف جذب و نگه داری مشتریان وفادار اطلاق می گردد مانند تعیین موقعیت محل ،اختصاص موزیک به زنگ تلفن،و سایر برنامه های جانبی
6- دو ساعت اینترنت رایگان : یکی از برنامه های وفاداری به ویژگی های مشتریان متفاوت بعضی از بخشها و گروه های سنی خاص که بتوانند بدون هزینه به اینترنت دسترسی داشته باشند اطلاق می گردد.
1-8-2 بخش ویژگی مشتریان متفاوت :
1- سطح اقتصادی شان : در این تحقیق منظور از سطح اقتصادی به کلیه درامد ماهیانه مشتریان که در پنج سطح طبقه بندی شده و وضعیت اقتصادی انها را تعیین میکند اطلاق می گردد.
2- جنسیت : منظور از جنسیت مرد یا زن بودن گروه های سنی مختلف مشتریان می باشد که جز ویژگی انها محسوب می شود.
3- سن : منظور از سن گروه های مختلف سنی در چهار محدوده مشخص می باشد که مشتریان در ان گروه ها قرار می گیرند.
4- تحصیلات : منظور از تحصیلات به اشخاص و یا مشتریانی که دارای رده بالای تحصیلاتی بوده و دارای مشاغل حرفه ای و مدیریتی هستند اطلاق می شود .
1-8-3 بخش بازار موبایل،بخش های مختلف مشتری :
1- زن : به کلیه مشتریانی که از نظر جنسیت زن می باشند اطلاق می گردد.
2- تحصیلات رده بالا : به کلیه اشخاص و مشتریانی که رده بالای تحصیلاتی و حرفه ای و مدیریتی را دارا می باشد اطلاق می گردد.
3- مستمری بگیر: به کلیه مشتریان وفاداری اطلاق می شود که دارای درامد کمتر از 3 میلیون ریال به صورت مستمری بگیر ماهانه می باشد.
4- نوجوان : به کلیه مشتریانی که رده سنی انها کمتر از 18 سال بوده و دارای ویژگی خاص می باشند اطلاق می گردد.

1-9 تعاریف نظری متغییرهای پژوهش:
(REWARD) 1- پاداش عبارتست از: «پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن 1993) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران 1995)
2- برنامه جایزه دار :به کلیه امتیاز های کاهش تعداد تماسهای تلفن و اعطای فاکتور های رایگان برای تماس های تلفن همراه اطلاق میگردد.
3- نرخ کم هزینه :به کلیه نرخهایی که کمتر از نرخهای مصوب برای تماسهای تلفن همراه مشتریان در نظر گرفته می شود اطلاق می گردد
4- برنامه های موبایل رایگان :به کلیه برنامه های جانبی که قابل نصب بر روی تلفن های همراه میباشد اطلاق می گردد مانند برنامه های سرگرمی و غیره.
5- پیامک رایگان :به کلیه پیامک هایی که از طرف شرکتهای خدماتی تلفن همراه بطور رایگان به مشتریان اختصاص می یابد اطلاق می گردد
6- اینترنت رایگان:به اعطای دو یا چند سا عت اینترنت رایگان از طرف شرکتهای خدماتی تلفن همراه که به مشتریان ان اختصاص می یابد اطلاق می گردد.