برآورد اعتبار و پایایی ابزارهای اندازه گیری، ابزارهای اندازه گیری

برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای استفاده شده است. بدین منظور ابتدا مناطق آموزش و پرورش شهر قم از نظر موقعیت به چهار ناحیه (که تقسیم بندی آموزش و پرورش کل شهر قم می باشد) تقسیم شد و از هر ناحیه آموزش و پرورش دوازده (12) مدرسه ابتدایی، شش (6) مدرسه پسرانه و شش (6)مدرسه دخترانه انتخاب و معلمان آن مدارس مورد مطالعه قرار گرفته و در این فرآیند، به ازای هر مدرسه هفت (7) نفرمعلم (به‌صورت‌تصادفی) انتخاب شدند.
3-4. ابزار جمع آوری اطلاعات
برای بررسی عملکرد مدیران با سبک های رهبری متفاوت (سبک های مورد بحث در این پژوهش) به ابداع وکاربرد نوآوری های آموزشی معلمان و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که تمامی گویه های آن با تاکید بر متغیرهای نحوه ارتباط، نظارت، راهنمایی و تسهیل فرایند های آموزش بوده و روایی محتوایی آن بر اساس اخذ نظرات متخصصان و صاحب نظران مشخص شده بود، استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو قسمت، جدول اطلاعات فردی پاسخ دهندگان (معلمان مدارس ابتدایی شهر قم) و پرسشنامه بررسی‌تاثیر سبک های رهبری‌مدیران‌ ‌به‌ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی از دیدگاه معلمان است.
قسمت اول به منظور جمع آوری اطلاعات زمینه ای (اطلاعات فردی) پاسخ دهندگان به پرسش نامه اختصاص یافته است .متغیرهای مورداستفاده در این قسمت عبارتنداز: جنسیت ، میزان تحصیلات، سابقه خدمت
قسمت دوم این بخش مشتمل بر شش سبک های رهبری به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد مدیران(زمینه سازی برای ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشی با تاکید بر چهار متغیر نحوه ارتباط، نظارت، راهنمایی و تسهیل فرآیند های آموزش) به عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته که هرکدام مشتمل بر مولفه های زمینه ساز ابداع و کاربرد نوآوری بوده؛ به شرح زیر تهیه، طراحی و تکمیل شده است. در ضمن برای تبیین عملکرد مدیران با سبک های رهبری متفاوت، گویه های مرتبط و متناسب با ماهیت هریک از سبک های شش گانه طراحی و در پرسشنامه ارائه گردید.
عنوان متغیر مولفه های زمینه سازی برای ابداع و کاربرد نوآوری
ارتباط: ارتباطات چند سویه و انتقال و تبادل آزاد اطلاعات تصمیم‌گیری تعاملی
جو کاری سرشار از انرژی
بهبودکیفی‌فعالیت ها
نظارت و راهنمایی: هدایت معلمان به سوی تغییرو تحول مثبت و سازنده ارتقای ‌بهره‌وری در مدرسه
توجه به مسائل انسانی و زمینه های فرهنگی
خود کنترلی و خود نظارتی
نهادینه کردن آسیب شناسی مسائل مبتلابه مدرسه و
هدایت معلمان به تغییر و نوآوری
مستندسازی ایده های نوین و هدایت معلمان به
کاربست آن ها در مدرسه
تسهیل فرآیند های آموزش: مشارکت در فعالیت های آموزشی
دانش افزایی و آموزش مستمر
حمایت و پشتیبانی از کاربست ایده های نوین
توجه به فناوری های نوین و کاربست آنها
توجه به افزایش انگیزه های معلمان در جهت همکاری و مشارکت عمومی
3-5. برآورد اعتبار و پایایی ابزارهای اندازه گیری
روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
پرسش نامه محقق ساخته که توسط (تورانی و همکاران،1390) در مدارس ابتدایی شهر تهران به اجرا درآمده بود به شرح ذیل روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است.
برای رواسازی و سنجش اعتبار محتوایی پرسش‌نامه پژوهش سعی‌شده ‌است که گویه ها و پرسش‌های تدوین ‌شده بدون ابهام و به روشنی بیان شود. به گونه‌ای که هر اصطلاح برای تمامی پاسخ دهندگان، مفهومی واحد داشته ‌باشد. پرسش‌نامه تهیه ‌شده در اختیار متخصصان ذیربط(20 نفر) و مدیران مدارس ابتدایی(30 نفر) و معلمان مدارس ابتدایی(30 نفر)، قرار داده شد تا درباره آن اظهار نظر نمایند.پس از اظهار نظر کارشناسان و متخصصان ذیربط در مورد پرسش‌نامه‌و دریافت آن، در مجموع گویه ها و سؤالاتی که ضریب توافق بدست آمده آنها کمتر از 50 درصد بود سؤال نامناسب تلقی و حذف شدند، گویه ها و سؤالاتی که ضریب توافق بدست آمده برای آنها بین50 تا 75 درصد بوده، اصلاح و گویه ها و سؤالاتی که ضریب توافق بدست آمده برای آنها از 75 درصد بالا بود به همراه سؤالات اصلاح شده برای اجرای نهایی ارسال گردیدند. برای محاسبه و تعیین ضریب پایایی‌پرسش‌نامه از فرمول ضریب آلفای‌کرونباخ استفاده شده ‌است که پس از انجام محاسبات مورد نظر،ضریب پایایی‌بدست‌آمده ، 91.3 % بوده که از نظر آماری ‌قابل اطمینان است.
3-6. روش تجزیه و تحلیل داده ها