برانگیختگی فیزیولوژیکی، نشانه های رفتاری

دانلود پایان نامه

به هر حال مطالعات موجود ارزش تفکر درباره انگیزه پیشرفت دانشآموزان را نشان میدهد. معلمان میتوانند این جنبه از کارکردهای دانش آموزان در نقش آینده آنان در جامعه اهمیت دارد. در واقع برخی از شواهد جالب، ارتباط بین سطح انگیزش پیشرفت و قابلیت سازندگی یک جامعه را نشان داده است. این شواهد بر این موضوع اشاره دارند که انگیزش پیشرفت میتواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود (دچارمز و مولر ،1962). به این ترتیب جامعه نه فقط برای تدریس موضوعات درسی بلکه برای القاء نیاز به موفقیت در دانشآموزان به مدارس وابسته است (همان منبع).
2-3-7 خود اثر بخشی و انگیزش پیشرفت
بندورا (2000) عقیده دارد که خود اثر بخشی یک عامل حساس در این رابطه است که آیا این افراد پیشرفت میکنند یا نه، خود اثربخشی در انگیزش تسلط و انگیزش درونی رواج بیشتری دارد خود اثر بخشی به این عقیده اشاره دارد که “من میتوانم” درماندگی به این عقیده اشاره دارد که “من نمیتوانم” (استیپک، 1996). شاگردانی که اثربخشی بالا دارند چنین عبارتی را اظهار که “من میدانم که قادر هستم مواد آموزشی را در این کلاس یاد بگیرم” و “من انتظار دارم که در این فعالیت قادر به عملکرد خوب باشم”.
دال شانک (1989-1991-1999)، مفهوم خود اثربخشی را در جنبههای بسیاری از پیشرفت شاگردان به کار گرفت. در دیدگاه او خوداثربخشی، بر انتخاب فعالیت شاگردان اثر میگذارد. شاگردانی که خود اثربخشی پایین در یادگیری دارند ممکن از بسیاری از تکالیف یادگیری، به ویژه تکالیفی که چالشزا هستند، اجتناب کنند. در مقابل شاگردان دارای خود اثربخشی مشتاقانه روی تکالیف یادگیری کار میکنند؛ شاگردان دارای خود اثربخشی بالا بیشتر احتمال دارد که تلاش خود را توسعه دهند و بر انجام تکالیف یادگیری در مقایسه با شاگردان داری خود اثربخشی پایین اصرار کنند (سانتراک، ترجمه امیدیان، 1385).
2-3-8 نطریهی اسناد و انگیزش پیشرفت
نظریه اسناد به این موضوع اشاره دارد که افراد به منظور درک خود، برای کشف علل زیربنایی آنها برانگیخته هستند، اسناد ها علل ادراک شده از نتایج اعمال هستند، نظریه اسناد در یک روش میگوید که شاگردان همانند دانشمندان به دنبال تبیین علل زیربنایی وقایع هستند (ویری 2000، واینر 2000). به عنوان مثال یک شاگرد مقطع راهنمایی میپرسد “چرا در این کلاس درس من خوب نیست”. یا “آیا نمره خوبی که گرفتم به دلیل خوب درس خوندن بود و یا به امتحان ساده معلم مربوط است و یا هر دو؟” جستجو به منظور علل و یا تبیین رفتار زمانی بیشتر دیده میشود که یک واقعه غیر منتظره و یا مهم با شکست روبرو شود مانند وقتی که یک شاگرد زرنگ نمره کمی میگیرد (گراهام و واینر،1996). برخی از مهمترین علل نسبت داده شده موفقیت و شکست عبارتند از توانایی، تلاش، دشواری یا سادگی تکلیف، شانس، خلق و خوی، کمک و یا مانع تراشی دیگران (همان منبع).
ادراک شاگرد از موفقیت یا شکست به خاطر عوامل درونی و یا بیرونی بر عزت نفس شاگردان اثر میگذارد شاگردانی که موفقیت خود را به دلایل درونی مانند تلاش، نسبت میدهند عزت نفس بالاتری برای پیگیری موفقیت دارند؛ تا شاگردانی که موفقیت خود را به عوامل بیرونی مانند شلنس نسبت میدهند. هنکام شکست، اسنادهای درونی به کاهش عزت نفس میانجامد (همان منبع). ” وینر (1994) معتقد است که اغلب توجیهات برای موفقیت یا شکست سه ویژگی دارند: ویژگی اول این است که آیا علت به صورت درونی انگاشته میشود (درون فرد) یا بیرونی، ویژگی دوم این است که آیا علت پایدار تصور میشود یا ناپایدار. سومین ویژگی این است که آیا علت قابل کنترل برداشت میشود یا نه. فرض اساسی نظریه انتساب این است که افراد سعی میکنند خودانگاره مثبتی را حفظ کنند.” (اسلاوین، 1950؛ ترجمه محمدی،1385،ص:366).
2-4 اضطراب رایانه
2-4-1 اضطراب:
اضطراب حالت برانگیختگی فیزیولوژیکی، شبیه ترس ولی بدون عامل عینی است چون ترس، واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، قطعی و از نظر منشـأ بـدون تعـارض و اضـطراب، واکـنش در مقابـل خطـری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ تعارض است. یک احساس منتشر و بسیار ناخوشایند و اغلب مـبهم و حس دلواپسی است که دارای نشانههای جسمانی مانند: تپش قلب، احسـاس خـالی شـدن سـردل، و نشانه های رفتاری مانند: انزوای اجتماعی و نشانه عاطفی- هیجانی و روانی ماننـد: اشـکال در تمرکـز و فراموشی میباشد. (تروورجی. پاول و سیمون، به نقل از پورافکاری،1380).
بک عقیده دارد که اضطراب بیمارگونه از تکرار بیشتر سنجی خطر ناشی می شود که در آن فرد تهدید را بیشتر از آنچه واقعا هست برآورد می کند و با یک یا چند جنبه از موارد زیر همراه است:
– وقایع ترسناک را بیش از آنچه هست به شانس نسبت به میدهد.
– شدت یک واقعه ترسناک را بیش از آنچه هست میسنجد.
– دست کم گرفتن توانایی های خود برای کنارآمدن با مشکل.
– توانایی های افراد دیگر را از نظر کمکی که می تواند به او بکنند کمتر از واقع میسنجد (شارف ،1381).
2-4-2 اضطراب و یادگیری
اضطراب یکی از تجلیات برانگیختگی بالاست. مقداری از اضطراب نیز برای عملکرد آموزشگاهی افراد و انجام تکالیف یادگیری لازم است. این مطلب بدین معنی است که اضطراب بیش از حد و یا خیلی کم بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارد و بین اضطراب و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد و اضطراب بسیار بالا یا پایین کیفیت عملکرد را مخدوش میکند و اضطراب مناسب و درحد اعتدال، باعث بالاترین سطح عملکرد تحصیلی میگردد (جانی ؛ به نقل از قمی، 1387).
هر موجود با هوشی اضطراب دارد، میتوان گفت که اضطراب یک حالت کاملا طبیعی و مهم برای افراد است. انواع متعدد مسایل زندگی فردی، اجتماعی و جسمانی ایجاب میکند که ما به طور دائم از خود سازگاری نشان بدهیم. همه قدمهایی که انسان به جلو بر میدارد، از قبیل همه کشف های عملی، هنری و ادبی همه و همه براساس اضطراب انجام میگیرد. میتوان گفت که انسانهای عادی به مقداری اضطراب نیاز دارند تا به تکاپو بیفتند و اما اضطراب زمانی مسئله ساز می شود که از تحمل انسان فراتر رود (گنجی؛ به نقل از قمی ، 1387).
اضطراب احساس مبهم بسیار نامطبوع ترس و نگرانی است. طبیعی است که وقتی دانشآموزان با چالش های مدرسه (مانند انجام خوب