بررسی اجمالی متن کنوانسیون، سازمان ملل متحد

1- پروتکل حاضر سه ماه پس از تاریخ تسلیم دهمین سند تصویب یا پیوستن، لازمالاجرا میشود.
لازمالاجرا شدن، به این پروتکل برای هر دولتی که پروتکل حاضر را تصویب میکند یا پس از
لازمالاجرا شدن، به آن میپیوندد، سه ماه پس از تاریخ تصویب یا پیوستن از طرف این دولت آغاز میشود.
ماده 17:
این پروتکل هیچ قید و شرطی را نمیپذیرد.
ماده 18:
1- کلیهی دولتهای معاهد میتوانند پیشنهاد اصلاحی در مورد این پروتکل تسلیم دبیر کل سازمان ملل متحد کنند. دبیر کل، پیشنهاد را به دولتهای معاهد منتقل کرده و از ایشان میخواهد اگر چنانچه با فراخواندن یک کنفرانس دولتهای معاهد برای بررسی و به رأی گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حداقل یک سوم دولتهای معاهد با چنین کنفرانسی اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد فرا میخواند. اصلاحاتی که توسط اکثریت دولتهای معاهد حاضر و رأیدهنده در کنفرانس تصویب شد، برای تأیید به مجمع عمومی ملل متحد ارائه میشود.
2- تبصرههای اصلاحی، زمانی لازمالاجرا میشوند که توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شده و توسط دو سوم دولتهای معاهد پروتکل حاضر، طبق روال پیشبینی شده در قانون اساسی هر یک، پذیرفته شده باشد.
3- زمانی که تبصرههای اصلاحی لازمالاجرا میشوند، برای دولتهای معاهدی که آنها را پذیرفتهاند، و برای سایر دولتهایی که پایبند مفاد این پروتکل و دیگر تبصرههای اصلاحیاند که قبلاً پذیرفتهاند،الزامآور خواهند شد.
ماده 19:
1- هر دولت معاهد، همواره میتواند پروتکل حاضر را با اخطاری کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطار به دبیر کل نافذ میشود.
2- لازمالاجرایی مفاد پروتکل حاضر در مورد تمامی ابلاغیههای ارائه شده، طبق مادهی 2 یا
کلیهی تحقیقاتی که طبق مادهی 8، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شدهاند، ادامه مییابد.
ماده 20:
دبیر کل سازمان ملل متحد (موارد زیر را) به اطلاع دولتها میرساند:
الف) امضاها، تصویبها و عضویتها،
ب) تاریخ لازمالاجرا شدن پروتکل حاضر و هر تبصرهی اصلاحی که طبق مادهی 18 تصویب میشود،
ج) موارد فسخ طبق مادهی 19
ماده 21:
1- پروتکل حاضر، که متنهای انگلیسی، عربی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن، اعتبار یکسان دارند، به آرشیو سازمان ملل متحد سپرده میشود.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد، یک نسخهی گواهی شدهی مطابق این پروتکل را به کلیهی دولتهای مذکور در مادهی 25 کنوانسیون تسلیم میکند.
2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون