بررسی اعتبار ، مدیریت سود

615/2-
123/0
ASSINit
456/0
745/0-
034/0-
ΔOIPSit
نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی 122/0 می باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 2/12 درصد از تغییرات در جریان نقد آزاد شرکتهای نمونه آماری در طول دوره پژوهش را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراین، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته میشود. سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=α ) است و درنتیجه رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی میباشد. پس از بررسی اعتبار مدل کلی رگرسیون، در جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات، ضرایب هر یک از متغیرهای مستقل موردنظر قرار میگیرد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه فرعی اول در دو ستون آخر جدول 4-4 آمده است. فرضیههای آماری مربوط به تحلیل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0 : βi=0الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد میشود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد. پس از بررسی اعتبار مدل کلی رگرسیون، در جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات، ضرایب هر یک از متغیرهای مستقل موردنظر قرار میگیرد.
4-6-1 آزمون فرضیه دوم
*- در رابطه با متغیر سودپیشبینی نشده قبل از مدیریت سود؛ سودپیشبینی نشده قبل از مدیریت سود بر مدیریت سود شرکتها تاثیرگذار است. نتایج ارائه شده در جدول 4-5 نشان میدهد که ضریب برآورد شده برای متغیر PreAEMUIit که تاثیر سودپیشبینی نشده قبل از مدیریت سود بر مدیریت سود را نشان میدهد؛ بمیزان 185/0 و با سطح معناداری 018/ 0 میباشد که کمتر از از 05/0 (سطح خطای آزمون) است. این یافته نشان میدهد که بین متغیرهای مذکور ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. بر این اساس، می توان دریافت که سودپیشبینی نشده قبل از مدیریت سود بر مدیریت سود شرکتها تاثیر مثبت داشته است.
*- در رابطه با متغیر اهرم مالی میزان اهرم مالی بر مدیریت سود تاثیرگذار است. نتایج ارائه شده در جدول 4-4 نشان میدهد که ضریب برآورد شده برای متغیر GROWTHit که تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود را نشان می دهد؛ بمیزان 150/0- و با سطح معناداری 007/0 می باشد. این یافته نشان می دهد که بین متغیرهای مذکور ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. بر این اساس، می توان دریافت که اهرم مالی بر مدیریت سود تاثیر منفی داشته است. به عبارتدیگر، شرکتهای دارای سطح بدهی بالاتر، سودآوری کمتری داشتهاند.
در فرضیه دوم پژوهش بیان شده است که زمانبندی بر مدیریت سود شرکتها تاثیرگذاراست. نتایج ارائه شده در جدول 4-5 نشان میدهد که ضریب برآورد شده برای متغیر ASSINit که تاثیر زمانبندی بر مدیریت سود شرکتها را نشان میدهد؛ بمیزان 123/0 و با سطح معناداری 009/0 می باشد که کمتر از 05/0 (سطح خطای آزمون) است. این یافته نشان میدهد که بین متغیرهای مذکورارتباط مستقیم(مثبت)، و معنادار، وجود دارد که کمتر از 05/0 (سطح خطای آزمون) است. این یافته نشان میدهد که بین متغیرهای مذکور ارتباط معنادار، به لحاظ آماری وجود دارد. بر این اساس، میتوان دریافت که میزان سود عملیاتی بر زمانبندی فروش دارایها اثرمثبت داشته وبا مدیریت سود رابطه مستقیم ومعناداری دارد به عبارت دیگر هرچه میزان سود عملیاتی کاهش پیدا کند زمانبندی فروش دارایها افزایش پیدا کرده بنابراین اگر سود عملیاتی کاهش پیدا کند به خاطر انگیزههای مدیریتی، مدیر اقدام به مدیریت سود از طریق فروش داراییهای ثابت میکنند تا که میزان سود افزایش پیدا کند. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم که بین زمانبندی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد سازگار است و این فرضیه در سطح اطمینان 95% پذیرفته میشود.

4-7- خلاصه فصل
در فصل حاضر، فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین اندازه شرکت، زمانبندی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر، در راستای بررسی تاثیر متغیر اساسی بر یکدیگر، دو مطرح شد که در این فصل، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیات در جدول 4-7 آمده است.
جدول 4-6 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
خلاصه فرضیه
ضریب متغیر مستقل اساسی