بررسی اعتبار ، مطالعات کتابخانهای

نمونه گیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را می دهد با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید(بست،1384). دلیل نمونه گیری وسیع بودن مورد های تحقیق است. هدف نمونه گیری هم فراهم آوردن توانایی استنباط دقیق درباره جمعیتی بزرگ از طریق گردآوری اطلاعات از نمونه نسبتاً کوچکی از آن جمعیت است (بیکر1،1381).
1-Baker
نمونه عبارت است از: مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد (نادری و سیف نراقی، 1391).
نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود. به قسمتی که می‌توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه به دست آورد. روش های نمونه گیری آماری که عموما در تحقیقات و پژوهش های کاربردی مورد استفاده قرارمی گیرد، به قرار زیر است: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای. در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. در نمونه گیری تصادفی به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N  و حجم نمونه را n   فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N  است. (سرمد،1376)
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
برای هر تحقیق یک نمونه گیری اولیه برای تعیین حـجم نمـونه و همچـنین برای پایایی تـحقیق استـفاده می گردد. اینکه اندازه نمونه چقدر باشد، سؤال مهمی است. چرا که انتخاب نمونه بزرگتر و یا کوچکتر، سبب اتلاف منابع می شود و یا پژوهشگر را به نتایجی فاقد استفاده عملی می کشاند. در تعیین حجم نمونه، برای برآورد ویژگی مورد نظر باید میزان اشتباه مجاز در برآورد پارامترها را در نظر داشت و چنانچه بخواهیم نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی خاص هستند را برآورد کنیم از رابطه زیر استفاده می کنیم : نمونه آماری پژوهش حاضر تعداد 384 نفر از کارمندان موسسات اعتباری می باشد.
است مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان و ما در این تحقیق سطح اطمینان را 95 % در نظر گرفته ایم، که برابر با 1.96 می باشد.
p= نسبت وجود صفت در نمونه آماری؛ چون p در جامعه آماری نامعلوم است، می بایست برابر 0.5 فرض شود که در این صورت حجم نمونه زیادتر خواهد شد.
d= میزان اشتباه مجاز، که در این تحقیق برای نمونه آماری کارکنان 10 درصد در نظر گرفته شده است. به این علت که جامعه خیلی بزرگ نیست، هرچه درصد خطای نمونه گیری کاهش یابد حجم نمونه نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین حجم نمونه به طور کل 125 نفر در نظر گرفته شد که این تعداد پرسشنامه در صورت تایید استاد راهنما توزیع شد. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد” (حافظ نیا، 1385: 121). محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب نماید، یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد، روش دیگر، روش غیر احتمالی است، یعنی همهی افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن به عنوان عضو نمونه را نداشته باشد و در انتخاب افراد برای نمونه، نظریات محقق دخالت داشته باشد. بنابراین محقق وقتی قصد شناخت جامعه آماری از طریق مطالعه نمونهای از آن را دارد باید حتماً روش اول را برای گزینش نمونه انتخاب کند تا از این طریق نمونه با جامعه مشابهت داشته باشد و صفات آنها بر یکدیگر مطابقت نماید و نمونه معرف جامعه باشد. با توجه به ویژگی ها جامعه آماری، روش نمونه گیری تحقیق حاضر از نوع تصادفی انتخاب شد تا همه اعضای جامعه آماری شانس مساوی در انتخاب نمونه آماری را داشته باشند.
محققان برای محاسبه حجم نمونه به روش های مختلفی روی می آورند. در بیشتر کارهای پژوهشی برای تعیین تعداد افراد نمونه از دو روش استفاده می‌شود: جدول مورگان1 و فرمول کوکران2. در این جا این دو روش را شرح داده و سپس روش استفاده‌شده را ذکر می‌کنیم.
3-4-1- جدول مورگان1
در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته باشیم، می توانیم از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کنیم. زمانی که از واریانس جامعه و یا از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  نداریم و نمی شود از فرمول های آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد، از جدول مورگان (جدول نمونه گیری مورگان برای محاسبه حجم نمونه) استفاده میشود.
1-Morgan
3-5- ابزارگردآوری داده‌ها
در هر پژوهشی بسته به هدف پژوهشگران و روش تحقیق، از ابزارهای متفاوتی برای جمعآوری دادهها و اطلاعات استفاده میشود .در پژوهش حاضر از روشها و ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانهای و اینترنتی: دادهها و اطلاعاتی که از این طریق به دست میآیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلاً تولید شدهاند واز طریق بررسی کتب، مجلات، پایاننامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی به دست میآیند. درخصوص ادبیات موضوع ازمنابع کتابخانهای، منابع اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی علمی معتبر بین المللی استفاده شده است.
پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظۀ آنها پاسخ لازم را ارایه میدهد)سر
مد، بازرگان و حجازی، 1387). با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات مدیریتی قابل انجام در ایران(آذر، 1383)، بیشتر دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری میگردد. این پرسشنامه 49 سوالی می باشد که توسط افراد متخصص تهیه شده است.
3-6- پایایی ابزار سنجش
برای اطمینان از عدم ابهام در سؤالات و همچنین بومی کردن مقیاس‌ها و انطباق هر چه بیشتر با جامعه آماری، اقدام به انجام مطالعات اولیه و تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه گردید. بدین منظور پرسشنامه به طور آزمایشی بین 30 نفر از افراد جامعه نمونه توزیع گردید. در این پژوهش به منظور بررسی اعتبار (سازگاری درونی) پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ ( این روش عمدتا برای پرسشنامه هایی به کار می رود که سوالات آن به صورت طیف لیکرت(و نیز فاصله ای یا نسبی) طراحی شده و جواب های آن چند گزینه ای می باشد) استفاده شده است. با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده نشان دهنده این است که این پرسشنامه‌ها از اعتبار خوبی برخوردارند.
مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای ابعاد پرسشنامه تحقیق در جدول (3-1) نشان داده شده است.
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ حاصل از آزمون پایایی طیف های مورد استفاده