سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 4

4-8-2- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد 147
  نتیجهگیری
5-1- مقدمه 153
5-2- خلاصه تحقیق 153
5-3- نتیجهگیری 157
5-4- توصیههای سیاستی 162
عنوان صفحه
5-5- محدودیتهای تحقیق 164
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 164
منابع و مأخذ:
منابع اینترنتی 165
منابع فارسی 165
منابع انگلیسی 173
پیوستها:
پیوست شماره 1: شاخصهای اندازهگیری فقر 191
پیوست شماره 2: شاخصهای اندازهگیری توزیع درآمد 195
پیوست شماره 3: نحوه برآورد دادههای فصلی از دادههای سالانه 201
پیوست شماره 4: دادههای مربوط به خط فقر (ريال) در مناطق شهری استانهای ایران 205
پیوست شماره 5: دادههای مربوط به خط فقر (ريال) در مناطق روستایی استانهای ایران 206
پیوست شماره 6: دادههای سالانه مربوط به شاخص تمرکززدایی درآمدی در استانهای ایران طی سالهای 1389-1379 207
پیوست شماره 7: دادههای سالانه مربوط به شاخصهای تمرکززدایی مخارج (1) و (2) در استانهای ایران طی سالهای 1389-1379 208
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر 33
جدول 2-2- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر 33
جدول 2-3- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی بر نابرابری درآمد 44
جدول 2-4- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد 53
جدول 3-1- شاخصهای تمرکززدایی مالی مورد استفاده در مطالعات مختلف 73
جدول 4-1- الگوی پیشنهادی تغذیه مناسب در ایران 130
جدول 4-2- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی اول (فقر) 135
جدول 4-3- نتایج آزمون وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگوی دوم (توزیع درآمد) 135
جدول 4-4- نتایج آزمون ریشه واحد پسران برای متغیرهای مورد مطالعه در هر دو الگوی پژوهش 136
جدول 4-5- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته فقر طی بازهی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ 139
عنوان صفحه
جدول 4-6- نتایج آزمون همجمعی وسترلاند برای الگوهای با متغیر وابسته ضریب جینی طی بازهی زمانی 1389:4-1379:1 در وقفه یک و با وجود عرض از مبدأ 140
جدول 4-7- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی درآمدی در استانهای ایران به روش CUP-FM 142
جدول 4-8- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (1) در استانهای ایران به روش CUP-FM 142
جدول 4-9- برآورد ضرایب الگوهای فقر با در نظر گرفتن شاخص تمرکززدایی مخارج (2) در استانهای ایران به روش CUP-FM 143
جدول 4-10- برآورد ضرایب الگوهای مربوط به ضریب جینی در استانهای ایران به روش CUP-FM 148
فهرست شکلها
عنوان صفحه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.