می 7, 2021

بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 10

در اين مرحله نشان داده مي‌شود آيا مجموعه شاخص‌هاي نهائي هر بعد از سازه‌هاي اصلي تحقيق به درستي تعيين شده است.
گام پنجم: طراحي و آزمون مدل نهائي تحقيق
ترسيم مدل رابطه بين متغیرها با تکنيک مدل معادلات ساختاری
گام اول: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
3-4- جامعه آماري تحقيق
مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماري را معین و مشخص می کند؛ بنابراین جامعه آماری عبارتست از : «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.» صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه از سایر جوامع باشد (بست، 1374،56). جامعه آماری این تحقیق، مشتریان شعب بانک‌اقتصاد نوین در استان گیلان می باشد.
3-5- نمونه آماری
چنانچه جامعه آماري بزرگ باشد، پژوهشگر با توجه به محدوديت امکانات ناچار است از بين افراد جامعه تعداد مشخصي را به عنوان نمونه برگزيند و با مطالعه اين جمع محدود، ويژگي ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه هاي آماري آن را محاسبه کند. به اين جامعه محدود، نمونه مي گويند (حافظ نيا، 1380،ص76). به عبارت دیگر، نمونه عبارتست از تعدادي از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نيا، 1380،77).
هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش علمی تهیه گزاره هایی دقیق و بامعنا درباره ی یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از این گروه است. این گروه ممکن است مجموعه ای از افراد یا چیزها باشد. دسترسی به ویژگی های کلی گروه مورد مطالعه در صورتی امکان پذیر است که حالت های گوناگون یا موارد مختلف پدیده مورد مطالعه (از راه مشاهده یا تجربه) بارها مورد آزمایش قرار داده باشیم (امامقلی، 1391، 63).
موضوعي که اکثر پژوهشگران در تحقيق با آن روبرو هستند، اندازه يا حجم لازم براي نمونه است، در اين رابطه قانون کلي زير وجود دارد: بزرگ ترين اندازه ممکن نمونه، مناسب است (خاکي، 1387، 71). زيرا اوّلاً، در آن يکساني و شباهت ميانگين و انحراف استاندارد گروه نمونه (در صفت يا متغير مورد نظر) با ميانگين و انحراف استاندارد جامعه مادر بيشتر است. ثانياً، حجم نمونه ارتباط بسيار نزديکي با آزمون فرض صفر در تحقيق دارد. بدين ترتيب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعيت بيشتري فرض صفر را که واقعاً نادرست است رد مي کند.
از آنجایی که در این پژوهش جامعه نامحدود است و تعداد مشتریان بانک اقتصاد نوین در سطح استان گیلان مشخص نیست، بنابراین در محاسبه‌ی حجم نمونه ابتدا 30 عدد پرسشنامه در جامع هدف توزیع شد و انحراف معیار آن محاسبه گردید. سپس از فرمول زیر تعداد نمونه به دست آمده است:
: سطح خطا
s : انحراف معیار
: دقت برآورد
با توجه به حاصل عبارت بالا، 304 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این میان 304 پرسشنامه به محقق برگشت داده شد.
3-6- روش نمونه گيري
نمونه گيري فرآيند گزينش و انتخاب تعدادي از اعضاي جامعه است، طوري که با بررسي نمونه، و درک خصوصيات يا ويژگي هاي آزمودني هاي نمونه، قادر به تعميم خصوصيات يا ويژگي ها به عناصر جامعه خواهيم بود (عادل آذر، 1383،ص91). بر اين اساس دو نوع طرح نمونه گيري وجود دارد:
1- نمونه گيري احتمالی
2- نمونه گيري غيراحتمالی
در نمونه گيري احتمالی، اعضاء جامعه به عنوان آزمودني هاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال يکساني برخوردارند. امّا در نمونه گيري غير احتمالی، اعضاء جامعه به عنوان آزمودني هاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال يکساني براي انتخاب شدن برخودار نيستند.
برای نمونه گیری از روش غیراحتمالی دردسترس استفاده شده است. از آنجایی که جامعه آماری تحقیق حاضر دارای طبقه‌های کاملا مشخص و تعریف پذیر به نام شعب بانک است، لذا محقق از روش مذکور استفاده کرده است. به این ترتیب که متناسب با تعداد شعب بانک در هر شهرستان، و براساس پتانسیل شعبه(درجه و منطقه ای که شعبه در آنجا قرار دارد و براساس تعداد مشتریان) رتبه ایی به هر شعبه داده که سر آخر از طریق تناسب تعداد نمونه در شعبه هر شهرستان مشخص گردیده است. سپس پاسخ دهندگان به صورت غیراحتمالی در دسترس در شعب انتخاب شده اند. ابتدا شاخصی برای وفاداری مشتریان تعریف کنیم فرضا طول مدت داشتن حساب در بانک و یا کارکرد آن . بدین ترتیب تعداد محدودی از مشتریان انتخاب می شوند و با همکاری بانک امکان پخش پرسش نامه فراهم گردد.
جدول 3-1- متغيرهاي مربوط به تعداد پرسشنامه هر شعبه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کد شعبه رتبه تعداد پرسش نامه
شریعتی 3101 4 78
گلسار 3102 5 97