می 17, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت …

0.645

تداعی مبتنی بر کارکنان

0.686

0.734

مأخذ: محاسبه توسط نگارنده
4-4-2-تحلیل عاملی تاییدی
همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تأييدي ساختار کلي پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است. براي تحليل عاملي تأييدي و مدل‌يابي معادلات ساختاري بارعاملي استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بارعاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است.
زماني که همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 05/0 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد (کلاين، 2011).
پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیزرل، باید سوالات به کار رفته در پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهش از نظر قابلیت برازش مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادلات ساختاری، صحت سنجش سازه ها، توسط شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرحله اول مشخص می شود که آیا سوالات طراحی شده در هر سازه واقعا می تواند سازه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر آیا سوالات و شاخص های در نظر گرفته شده از روایی لازم برخوردارند یا خیر؟ در جدول زیر، مفاهیم و عامل های پژوهش به همراه معادل آنها نشان داده شده است که در هنگام مشاهده مسیرهای تحلیل عاملی که از معادل آنها استفاده شده است، ما را یاری می نماید:
جدول 4- 12- مفاهیم و عامل های تحقیق به همراه معادل آنها در مدل

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

تداعی برند عملیاتی A
تداعی برند مبتنی بر شرکت B
تداعی برند مبتنی بر کارکنان C
اعتماد D
وفاداری E