پژوهش دانشگاهی – بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 30

زمانی که شرایط غیر نرمال حاکم بوده و تعداد نمونه در دسترس کمتر از 500 است، شاخص های NFI، NNFI و CFI نسبت به شاخص کای اسکوئر برازش بهتری را نشان می دهد.
جدول فوق نشان می دهد که تحلیل عاملی تائیدی سازه های پرسشنامه مربوط به متغیرهای مستقل، دارای برازش مناسب بوده و سازه های پرسشنامه به خوبی متغیرهای مربوطه را نشان می دهند.
4-4-4- تحليل عاملي تأييدي سازه های پرسشنامه مربوط به متغیر وابسته تحقیق
همانطور که ملاحظه می شود، تمامی شاخص های در نظر گرفته شده، برای کلیه سوالات مربوط به متغیرهای مدل دارای همبستگی بالای 0.3 می باشند. با توجه به شکل 4-13 می توان بارهای عاملی هر یک از سوالات متغیرهای وابسته تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سوال اول در متغیر تداعی برند شرکت محور، 0.84 می باشد. به عبارت دیگر این سوال تقریباً 0.16 درصد از واریانس اثربخشی انتقال دانش را تبیین می‌نماید. مقدار 0.29 نیز مقدار خطا می باشد (مقدار واریانسی که توسط سوال اول قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سوال و عامل مربوطه وجود دارد). برای سایر متغیرها نیز می توان به همین ترتیب توضیح داد.
نمودار 4- 13- مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی سازه های پرسشنامه مربوط به متغیر وابسته تحقیق
مدل اعداد معناداری به این دلیل ارائه می شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص، معنادار است یا خیر. مدل اعداد معناداری یا همان T-value، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان می‌دهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدرمطلق 1.96 باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به این که تمامی اعداد بدست آمده در مدل معناداری، دارای مقادیر بزرگتر از 1.96 هستند، لذا روایی سازه های اندازه گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 0.05 تایید می شود. که این مدل در زیر نمایش داده شده است.
نمودار 4-14- مدل اعداد معناداری سازه های پرسشنامه مربوط به متغیر وابسته تحقیق (T-value)
نیکویی برازش مدل
در مدل پژوهش، مقدار کای دو به درجه آزادی 3.31 که مقدار مطلوبی است. همچنین مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) برابر با 0.08 است. همچنین شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، شاخص برازندگی افزایشی (IFI)، شاخص برازندگی هنجار یافته (NFI) و شاخص برازندگی هنجارنیافته (NNFI) همگی از 0.9 بیشتر هستند، پس مدل برازش عالی را نشان داده و مورد تایید است.
جدول 4- 14-نیکوئی برازش متغیرهای وابسته

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

شاخص برازندگي RMSEA NFI NNFI IFI CFI
مقادير قابل قبول ≤0.08 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9
مقاديرمحاسبه شده 0.08 0.95 0.96 0.96 0.96