سامانه پژوهشی – بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 32

از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده می توان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخص های متناظر با آنها، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. ضرایب استاندارد شده در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد شده بین عامل ها و نشانگرها می باشند. برای داشتن روایی باید بین سازه و بعد و بین بعد و شاخص، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته باشد. مدل تخمین استاندارد مدلی است که از تطابق دو ماتریس کواریانس مدل داده ها حاصل می شود و تخمین واقعی پارامترهای مدل را نشان می دهد. در این مدل میزان روابط بین سازه و بعد، بعد و شاخص نشان داده می شود. در صورتی که رابطه بالاتر از 0.3 باشد، می توان گفت سوالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است.
همانطور که گفته شد، مدل تخمین استاندارد بدین جهت ارائه می شود که با داشتن ضرایب همبستگی دوتایی، امکان مقایسه بین شاخص ها و بین ابعاد را فراهم می سازد، اما در باب معناداری این ضرایب نمی تواند بر اساس بزرگی یا کوچکی این ضرایب استفاده نمود، بلکه باید از شاخص تی جهت تعیین معناداری این ضرایب مسیر استفاده نمود. مدل اعداد معناداری به این دلیل ارائه می شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص، معنادار است یا خیر. مدل اعداد معناداری یا همان T-Value، میزان معنادار بودن هریک از پارامترها را نشان می دهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدرمطلق عدد 1.96 باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به این که برخی اعداد معناداری پارامترهای مدل از قدرمطلق عدد 1.96 بزرگتر است؛ لذا فرضیات متغیر مربوطه به آن تایید می شود و سایر فرضیه ها که اعداد معناداری آنها کمتر از 1.96 است، رد می‌شوند.
جدول 4-16- نتایج حاصل از یافته های مدل اندازه گیری در سطح معناداری 0.05

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فرضیات مدل مفهومی مقدار تی ضریب استاندارد نتیجه
اعتماد به برند تاثیر معنی داری بر وفاداری مشتری دارد. 7.19 0.77 تایید
تداعی برند شرکت محور تاثیر مستقیمی بر اعتماد به برند دارد. 6.64 0.52 تایید
تداعی برند شرکت محور تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشتریان دارد. 2.12 0.21 تایید
تداعی کاربردی برند تاثیر مستقیمی بر اعتماد به برند دارد. 5.57 030 تایید
تداعی کاربردی برند تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشتریان دارد. 0.96-