بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 33

0.08-

رد

تداعی برند مبتنی بر کارکنان تاثیر مستقیمی بر اعتماد به برند دارد.

2.68

0.13

تایید

تداعی برند مبتنی بر کارکنان تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشتریان دارد.

0.56

0.03-

رد

تداعی کاربردی برند تاثیر مستقیمی بر تداعی برند شرکت محور دارد.

10.13

0.62

تایید

تداعی برند مبتنی بر کارکنان تاثیر مستقیمی بر تداعی برند شرکت محور دارد.

4.35

0.30

تایید

از آنجا که تکنیک تحلیل مسیر یکی از روش های تحلیل داده های آماری است که بیشتر برای آزمون مدل های علی به کار گرفته شده است؛ جهت دو نوع از تحقیقات اکتشافی و آزمون نظریه های ثانویه (تائیدی) مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که در تحلیل مسیر تائیدی روابط بین صفت های مکنون در خور توجه است؛ در واقع به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم روابط موجود بین صفت های مکنون که بر اساس نظریه استخراج شده اند با توجه به داده های گردآوری شده از نمونه مورد تائید قرار می گیرند یا خیر؟ همانگونه که از جدول و شکل های فوق قابل استنباط است، تحلیل مسیر تائیدی 7 فرضیه پژوهش، با توجه به ضرایب استاندارد مسیر و اعداد معناداری مورد تائید قرار گرفته است و نشان می دهد که روابط موجود بر اساس نظریه های استخراج شده و داده های گرد آوری شده از نمونه مورد بررسی در سطح معناداری 0.05 به قرار زیر است:
فرضیه اول: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر اعتماد به برند بر وفاداری مشتری معادل 0.77 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (یعنی 7.19). لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه اعتماد به برند بیشتر، وفاداری مشتریان بیشتر خواهد بود.
فرضیه دوم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر تداعی برند مبتنی بر شرکت معادل 0.52 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (6.64) لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه تداعی برند مبتنی بر شرکت بیشتر باشند، اعتماد به برند بیشتر خواهد بود.
فرضیه سوم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر تداعی برند مبتنی بر شرکت معادل 0.21 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (2.12) لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه تداعی برند مبتنی بر شرکت بیشتر باشند، وفاداری به برند بیشتر خواهد بود.
فرضیه چهارم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر تداعی کاربردی برند معادل 0.30 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (5.57) لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه تداعی کاربردی برند بیشتر باشند، وفاداری به برند بیشتر خواهد بود.
فرضیه پنجم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، تداعی کابردی برند بی اثر تخمین زده شده که دارای مقدار t کمتر از 1.96 است (0.96-) لذا این فرضیه رد می گردد.
فرضیه ششم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر تداعی مبتنی بر کارکنان معادل 0.13 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (2.68) لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه تداعی برند مبتنی بر کارکنان بیشتر باشند، وفاداری به برند بیشتر خواهد بود.
فرضیه هفتم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، تداعی برند مبتنی بر کارکنان معادل بی اثر تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (0.56-) لذا این فرضیه رد می گردد.
فرضیه هشتم: بر اساس اطلاعات جدول فوق، اثر تداعی کاربردی برند معادل 0.62 تخمین زده شده که دارای مقدار t بالای 1.96 است (10.13) لذا این فرضیه تایید می گردد. از این رو، هرچه تداعی کاربردی برند بیشتر باشد، تداعی برند مبتنی بر شرکت بیشتر خواهد بود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir