پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

ویژگی­های مشترک بین مواد مخدرو روان گردان

در عصر ما که انواع صناعی مواد مخدر و روان گردان در سطح وسیع و متنوعی تولید و در اشکال گوناگون و نام­های تجاری متعدد به بازارهای زیر زمینی عرضه می­شود شناخت، کشف و کنترل این مواد برای دست اندرکاران مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مشکل شده است. طبق گفتۀ یکی از متخصصان (شاکیت) امروزه در بازارهای زیرزمینی آمریکا بیش از 250 نوع مواد مخدر و روان گردان خرید و فروش می­شود که به طور مرتب در حال افزایش است.[1]

تحقیقات نشان می­دهد که، مواد مخدر و روان گردان ویژگی­هایی دارند که آنها را از ترکیبات دارویی دیگر (که تأثیرات فیزیولوژیکی مشابهی ندارند) متمایز می­کند:[2]

اول ـ اغلب این مواد که توسط انسان­ها مورد سوء مصرف واقع می­شوند موادی هستند که در آزمایشگاه ها توسط حیوانات نیز مورد خود اجرائی قرار می­گیرند و می­توان گفت مواد شیمیایی که به وسیلۀ انسان­ها مصرف نمی­شوند، به طور مشابه، توسط حیوانات آزمایشگاهی نیز از طریق خود اجرایی، مورد مصرف قرار نمی­گیرند.

دوم ـ تقریباً کلیۀ مواد مورد سوء مصرف که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته­اند، موجب تحریک مکانیسم پاداش مغزی می­شوند و یا سطح آستانۀ پاداش[3] را در نظام دوپامین مغز میانی، کاهش می­دهند.

سوم ـ تمام این مواد، نرخ پایۀ شلیک[4] یا آزاد سازی نظام­های انتقال دهنده را در مدارهای پاداش مغزی افزایش می­دهند.[5]

چهارم ـ مادۀ مخدر یا روان گردان که از طریق دستگاه گردش خون از سد «خون مغز»[6]  عبور می­کند و به مغز می­رسد باعث بروز تغییراتی در خُلق، ادراک یا عملکرد مغز می­شود، در حالی که برخی داروها و مواد دیگر نمی­توانند از این سد عبور کنند.

فقط مواد و داروهای محلول در چربی می­توانند از سدِّ «خون مغز» عبور کنند. طیف این مواد و داروها از برخی داروهای طبی و تجویزی تا الکل، محرک­هایی همچون کوکائین و حلال­های شایع مثل بنزین را شامل می­شود.[7]

پنجم ـ کلیۀ مواد مخدر و روان گردان تحت تأثیر چهار عامل قرار دارند:

الف ـ مسیر کاربرد، ب ـ توانایی مغز، ج ـ نحوه­ای که ماده با گیرنده­های موجود در مغز کنش متقابل می­کند، دـ مادۀ روان گردان با چه سرعتی بی اثر می­شود.

وجوه افتراق آنها، نحوه­ی استعمال، مسیرهای متفاوت، نشانگان و برخی زیان­های گوناگونی است که بر مصرف کننده وارد می­آورند.

تمام انواع مواد مخدر و روان گردان، در برخی از زیان­های جسمی، روانی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دارای اثرات سوء مشابهی هستند.[8]

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در هر حال باید توجه داشت که به طور کلی آثار هر نوع مادۀ مخدر و روان گردان بستگی دارد به:

الف ـ مقدار مصرف،

ب ـ تجربۀ قبلی فرد مصرف کنندۀ ماده،

ج ـ حالت مصرف،

دـ شرایط مصرف، از قبیل : مکان، ثبات روحی و روانی مصرف کننده، حضور افراد دیگر، مصرف هم زمان مواد مخدر و روان گردان با الکل و سایر موادی که مورد سوء مصرف وافع می­شوند.[9]

[1] ـپیکهارت، هارل، کلیدهای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در نوجوان و جوان، ترجمه: هومان، مسعود، چاپ هشتم، انتشارات صابرین، سال 1380، ص 21.

[2]- اسعدی، سیدحسن، منبع پیشین، صص27و26.

[3] ـ Reward Threshold

[4] ـ Basal Rate of Firing

[5] ـ مک داول، دیویدام، اسپیتز، هنری آی، اعتیاد از اصول تا عمل ، ترجمه: گل پرور، محسن و دیگران، انتشارات کانون گسترش علوم، سال 1380، ص22.

[6] ـ Blood Brain Barrier

[7]- اسعدی، سید حسن، منبع پیشین، ص 27.

[8]-همان.

[9] ـ آبادینسکی، هوارد، مواد مخدر نگاهی اجمالی ، ترجمه: کریمی، جلیل، چاپ اول، انتشارات جامعه و فرهنگ، سال 1384، ص88 .