می 7, 2021

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

* معنادار در سطح ۰۵/۰
** معنادار در سطح ۰۱/۰
با توجه به اینکه در جدول پیرسون مقدار Sig در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار می باشد(۰۵/۰ > (sig، بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان می توان ادعا کرد که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر بین سبک دلبستگی” ایمن”والدین و پرخاشگری کودکان رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
فرضیه دوم : بین سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و پرخاشگری کودکان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای تحقیق از نمودار پراکنش استفاده شده است. همانطوریکه ملاحظه می گردد نوع رابطه بین دو متغیر خطی می­باشد و شیب خط رگرسیون برازش داده شده به داده ها مثبت و تراکم داده ­ها حول خط رگرسیون به صورت انباشته می­باشد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرها می­باشد. که در ادامه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

نمودار(۴-۷): نمودار پراکنش بین سبک دلبستگی اجتنابی والدین و پرخاشگری کودکان
جدول ۴-۸: نتایج آزمون پیرسون

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد ضریب پیرسون میزان خطا (α) Sig
(سطح معنی داری)
سبک دلبستگی” اجتنابی “والدین و پرخاشگری کودکان ۱۵۰ **۴۷۷/۰ ۰۵/۰ ۰۰۰/۰

 

* معنادار در سطح ۰۵/۰
** معنادار در سطح ۰۱/۰
با توجه به اینکه در جدول پیرسون مقدار Sig در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار می باشد(۰۵/۰ > (sig، بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان می توان ادعا کرد که بین دو متغیر رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر بین سبک دلبستگی” اجتنابی”والدین و پرخاشگری کودکان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه سوم : بین سبک دلبستگی” دوسوگرا “والدین و پرخاشگری کودکان رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی خطی بودن رابطه بین متغیرهای تحقیق از نمودار پراکنش استفاده شده است. همانطوریکه ملاحظه می گردد نوع رابطه بین دو متغیر خطی می­باشد و شیب خط رگرسیون برازش داده شده به داده ها مثبت و تراکم داده ­ها حول خط رگرسیون به صورت انباشته می­باشد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین متغیرها می­باشد. که در ادامه با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

نمودار(۴-۸): نمودار پراکنش بین سبک دلبستگی” دوسوگرا والدین و پرخاشگری کودکان
جدول ۴-۹: نتایج آزمون پیرسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرها تعداد ضریب پیرسون میزان خطا (α) Sig
(سطح معنی داری)
سبک دلبستگی” دوسوگرا “والدین و پرخاشگری کودکان ۱۵۰ ۳۵۲/۰ ۰۵/۰ ۰۰۰/۰

 

* معنادار در سطح ۰۵/۰
** معنادار در سطح ۰۱/۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *