می 7, 2021

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران

دانشگاه خوارزمی
دانشکده مدیریت و حسابداری
حسابداری 266″ />
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
رشته مدیریت آموزشی
عنوان:بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمدرضا بهرنگی
دانشجو:
حدیثه سیفی
پاییز ۱۳۹۳
تقدیم به
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به :
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه ی تلاش های محبت آمیز ی که در دوران مختلف زندگی ام انجام داده اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته اند.
به استادان فرزانه و فرهیخته ای که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند.
به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
به آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.
الهی به من کمک کن تا بتوانم ادای دین کنم و به خواسته ی آنان جامه ی عمل بپوشانم.
پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.
خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال عنایت بفرما.

تقدیر و تشکر
ضمن سپاس و ستایش به درگاه ایزد منان که به من توانایی داد که با استعانت از او بتوانم این پژوهش را انجام دهم، بر خود لازم می بینم از دلگرمی و تشویق اساتید و دوستان که در نگارش این مجموعه مرا یاری نمودند، قدردانی نمایم:
جناب آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، استاد راهنما، که در طول نگارش این مجموعه با راهنمایی های عالمانه و بجایشان، سکاندار شایسته ای در هدایت این پایان نامه بوده اند.
جناب آقای دکتر محمدرضا بهرنگی، استاد مشاور، که با سعه صدر مشاوره این تحقیق را پذیرفتند و در طول نگارش این مجموعه همواره از نظرات کارشناسانه شان، بهره جستم.
جناب آقای دکتر حمیدرضا آراسته، استاد داور،که با نظرات ارزشمندشان در غنی تر شدن محتوای پایان نامه یاری ام رساندند.
و در خاتمه از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر سیفی، دوستان ارجمندم اقای یاسین سعیدی، آقای میر مهدی محمودی، آقای خطیبی، خانم بهاره عباس زادگان و دیگر دوستانی که مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند،قدردانی و تشکر می نمایم.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مدارس شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش‌های توصیفی-همبستگی است. متغیرهای پژوهش شامل سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ۹۰۷% و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ ۸۲۱% است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مدارس شهر تهران است که تعداد کل آن‌ ها که در سال۱۳۹۳مشغول به کار هستند، ۵۹۵۰۱ است و نمونه به‌دست‌آمده بر طبق جدول مورگان ۳۸۲ است که موردبررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی-خطای استاندارد میانگین، استنباطی و به منظور بررسی فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، فرضیه مبتنی بر رابطه معنی‌دار بین اعتماد متقابل، شبکه‌ها و هنجارهای مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام و همبستگی جمعی، همدلی و درک و احترام متقابل (ارتباطات و حس تفاهم) و همیاری و مشارکت داوطلبانه با رفتار شهروندی سازمانی را تأیید کرد. همچنین ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ۴۷۹/. به دست آمد.
کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی-رفتار شهروندی سازمانی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و طرح پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی ۸
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷- تعاریف نظری ۹
۱-۸- تعاریف عملیاتی ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ها
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- سرمایه اجتماعی ۱۳
۲-۲-۱- ریشه‌یابی مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۵
۲-۲-۲- اهمیت سرمایه اجتماعی ۱۸
۲-۲-۳- دیدگاه‌ها و تئوری‌های سرمایه اجتماعی ۲۲
۲-۲-۳-۱- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما ۲۲
۲-۲-۳-۲- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو ۲۳
۲-۲-۳-۳- سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن ۲۳
۲-۲-۳-۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام ۲۴
۲-۲-۴- تمایزات گوناگون در تعاریف سرمایه اجتماعی ۲۵
۲-۲-۴-۱- تمایزات بر مبنای سطح تحلیل ۲۵
۲-۲-۴-۲- تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری ۲۵
۲-۲-۴-۳- تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه ۲۵
۲-۲-۵- دسته‌بندی سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی ۲۶
۲-۲-۵-۱- اعتماد ۲۶
۲-۲-۵-۲- مشارکت سیاسی ۲۷
۲-۲-۵-۳- مشارکت و رهبری مدنی ۲۷
۲-۲-۵-۴- پیوندهای اجتماعی غیررسمی ۲۷
۲-۲-۶- دسته‌بندی لاک لی از سرمایه اجتماعی ۲۷
۲-۲-۷- مزایای سرمایه اجتماعی ۲۸
۲-۲-۸- سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی ۲۹
۲-۲-۹- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی ۲۹
۲-۳- مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی ۳۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *