سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین …

۱۷۱۳

۵۰۹

۱۲۰۴

علوم انسانی

۳۵۳

۱۴۱

۲۱۲

علوم کشاورزی

۱۲۱۱

۸۵۵

۳۵۶

فنی مهندسی

۶۹۳

۱۸۳

۵۱۰

علوم پایه

۳۹۷۰

۱۶۸۸

۲۲۸۲

جمع

نمونه تحقیق :
جامعه پژوهش حاضر جهت نمونه گیری، با عنایت به اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه شاهد تهران که در طرح جامع استقرار دارند۳۹۷۰ نفر بوده ، با استفاده از جدول مورگان نعداد ۳۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد و از ۳۵۳ نفر پرسشنامه جمع آوری گردید. به دنبال تعیین حجم نمونه، افراد نمونه از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.
ابزار تحقیق :
پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها در خصوص بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی از دیدگاه کل دانشجویان مستقر در طرح جامع(علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی ، کشاورزی ) دانشگاه شاهد از پرسشنامه استاندارد(آماده) استفاده شده است. که این پژوهش دارای دو نوع پرسشنامه در دو بخش است که هر بخش دارای تعدادی گویه بوده است، که بخش اول ویژگی های شخصی(نام، جنسیت و…)و بخش دوم مؤلفه های دینی (شناخت دینی، نگرش دینی و رفتار دینی)، در پرسشنامه دوم ، به بررسی مهارت تفکر انتقادی پرداخته شده است، در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده شده که شامل دو نوع پرسشنامه مؤلفه های دینی و تفکر انتقادی است که در نهایت با تجزیه و تحلیل آماری یافته ها ی حاصل از پرسشنامه محاسبه گردید. تعیین میزان روایی و پایایی از پرسشنامه (خدایاری فرد و همکاران ، ۱۳۸۵) در تحقیقی به آماده سازی مقیاس سنجش دینداری و هنجاریابی آن در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران پرداخته شده بود استفاده گردید به این منظور بر اساس مبانی نظری دین اسلام و ساختار نظری دینداری با چهار بعد اصلی شناخت دینی، باور دینی، گرایش و عواطف دینی و التزام به وظایف دینی، که در برگیرنده هجده عنوان فرعی بود، استخراج و تعریف شد. آنگاه طبق این ساختار، خزانه سئوالاتی با ۴۰سئوال طرح گردید. از خزانه اولیه دو نوع پرسشنامه اولیه تهیه شد؛ پرسشنامه با سؤالات موقعیتی و پرسشنامه با مقیاس لیکرت، همچنین سؤالات با مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای تعیین گردید. برای تعیین روایی و پایایی ضریب کرونباخ آن بین تا ۸۳/۰ تا ۹۵/۰گزارش گردیده۰بخش دوم که به بررسی مهارت تفکر انتقادی پرداخته از پرسشنامه استاندارد کالیفرنیا (۱۳)سؤال تهیه گردید. ضریب کرونباخ آن ۹۳/۰گزارش گردید. نمونه ای از ابزار در بخش پیوست آمده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.