بررسی روایی ، هوش هیجانی

3-5 – روایی و پایایی پرسش‌نامه پژوهش
به‌منظور اطمینان نهایی از ابزار اندازهگیری و پیش از به‌کارگیری آن در مرحله اصلی جمعآوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند؛ بنابراین برای آنکه بتوان به نتایج اندازهگیری اطمینان کرده و ادعا نمود که دادههای حاصل از اندازهگیری قابل‌اطمینان هستند، ابزار اندازهگیری باید دو خصوصیت اساسی داشته باشد؛ روایی (اعتبار) و پایایی (دقت).
3-5-1- روایی پرسش‌نامه
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست‌شده، اشاره دارد. ابزاری که برای سنجش متغیرهای پژوهش روا است باید آنچه را که موردنظر است اندازهگیری کند و برای پژوهشگر اطلاعات مفیدی را فراهم آورد. آزمون روایی در سه گروه روایی محتوا، روایی معیار و روایی سازه دستهبندی میشوند (داناییفرد و همکاران، 1387).
روایی محتوا: روایی محتوا به این مطلب اشاره دارد که نمونه سؤالات مورداستفاده در یک آزمون تا چه میزان معرف کل جامعه سؤالهای ممکن است که میتوان از محتوا یا موضوع موردنظر تهیه کرد؛ بنابراین روایی محتوا اطمینان ایجاد میکند که همه ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم موردنظر را انعکاس دهند در آن سنجه وجود دارد. با توجه به اینکه هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد، عموماً از قضاوت خبرگان درباره سؤالهای آزمون استفاده می‌شود. روایی صوری نوعی خاص از روایی محتوا است و به این مطلب اشاره دارد که سؤالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی است که برای اندازهگیری آن تهیه‌شده است (دانایی‌فرد و همکاران، 1387).
روایی وابسته به معیار: روایی وابسته به معیار زمانی ایجاد میشود که سنجه موردنظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیشبینی آن‌ها میرود متمایز سازد. این امر میتواند از طریق ایجاد روایی همزمان و یا روایی پیشبینی انجام شود.
روایی سازه یا مفهومی: روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به‌دست‌آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آن‌ها طراحی‌شده، سازگاری دارد. این روایی از چند شیوه شامل تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمونهای روا (روایی همگرا و واگرا)، تمایز سنی، تحلیل عاملی و همسانی درونی تعیین میشود (داناییفرد و همکاران، 1387).
در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی ابزار گردآوری دادهها از شیوه روایی محتوا بهرهگیری شده است. لذا در این راستا قابل‌فهم بودن سوا لات موردبررسی قرارگرفته و با استفاده ازنظر خبرگان و اساتید پرسش‌نامه پژوهش در چندین مرحله تعدیل‌یافته است.
3-5-2 – پایایی پرسش‌نامه
پایایی یک وسیله اندازهگیری، عمدتاً به‌دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. پایایی به‌دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان (علیرغم شرایط غیرقابل‌کنترل آزمون و وضعیت پاسخدهندگان) شاخصی از ثبات و آسیبپذیری کم آن در برابر تغییرات است. این توانایی نشاندهنده مناسب بودن ابزار اندازهگیری است، زیرا هر زمان که اندازهگیری صورت گیرد، نتایج یکسان حاصل میشود. پایایی شرط روایی است؛ اما روایی برای پایایی ضروری نیست (مومنی و فعال قیومی، 1387).
برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی یا ضریب آلفای کرونباخ استفاده میشود که اندازه آن معمولاً بین صفرتا یک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل پرسش‌نامه است. تکنیک‌های آماری مختلفی برای اندازهگیری میزان پایایی پرسش‌نامه وجود دارد. لذا جهت سنجش پایایی پرسش‌نامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS استفاده گردید که یکی از معتبرترین این تکنیک‌ها است. برآورد آلفای کرونباخ نشان‌ می‌دهد که ارتباط درونی مؤلفهها (سؤالات) پرسش‌نامه تا چه حدی است. درواقع زمانی که گردآوری دادهها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سؤالات صورت میگیرد. کلیترین صورت تحلیل واریانس سؤالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست میآید به این صورت که واریانس هر مؤلفه و کوواریانس بین مؤلفه‌ها محاسبه میشود. نتایج حاصل از سنجش میزان پایایی پرسش‌نامه پژوهش در جدول شماره 3-3 آمده است.
جدول ‏33- نتایج آزمون پایایی پرسش‌نامه پژوهش
متغیرها
تعداد پرسش‌ها
ضریب آلفای کرون باخ
سازگاری شغلی
30
0.792
هوش هیجانی