بررسی سوالات ریاضی کنکور

 

 

تنوع سوالات ریاضی کنکور دانش آموزان و جوامع ارائه شده توسط سیستم آموزش و پرورش ناگزیر به این معنی است طیف متنوعی از نتایج مطلوب وجود دارد. در حالی که تقریباً برای هر مورد قابل طرح است نتیجه ، برخی از مرزها باید بر روی نتایج در نظر گرفته شده در این زمینه قرار بگیرند سنتز. ما آنها را به عنوان گروهی فکر کردیم که ممکن است همه یا موارد زیر را شامل شود: دانشگاهی ، نتایج اجتماعی ، شخصی یا عملکرد. نتایج بررسی سوالات ریاضی کنکور در گروه سلسله مراتبی و نیست همه به خودی خود مطلوب تلقی می شوند. نتایج دانشجویی دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که ممکن است در دستیابی به افراد گروه کمک کند – اینها معمولاً به عنوان فرایند توصیف می شوند. به عنوان مثال ، افزایش درگیری دانش آموزان در مدرسه ممکن است مطلوب تلقی شود زیرا بدون آن بعید است که دانش آموزان به نتایج مطلوب دیگری برسند. درج شود سنتز ، با این حال ، رابطه علی بین این فرآیندها و نتایج در سبد مورد نیاز برای ایجاد تجربی به دلیل روابط فرض شده ممکن نیست توسط شواهد پشتیبانی می شود. به عنوان مثال ماندن در مدرسه ، ممکن است طبقه بندی شده باشد درگیر شدن دانش آموزان بهبود یافته اما به هیچ یک از نتایج مطلوب در گروه نرسیده است.

شکل درگیری و پیوند سوالات ریاضی کنکور به نتایج خاص نیاز به تحلیل بیشتر دارد. یکی دیگر نتیجه ممکن است خود پنداره بهبود یابد. در حالی که از خودپنداره پیشرفته ارزشمند است ، شواهد این فرضیه را تأیید نمی کنند که این نتیجه لزوما دانش آموز را بهبود می بخشد دستاورد، علیرغم آنچه اغلب ادعا می شود. بیشتر مطالعات تجربی که برای نتایج حاصل از سنتز گزارش شده ، مرتبط بوده است به جنبه ای از پیشرفت دانش آموزان. با این حال ، آنچه به عنوان یادگیری معنی دار تلقی می شود و موفقیت بسیار مورد بحث است و باید تصدیق کرد که همه آزمایشات اندازه گیری نمی شود آنچه توسط رشته خاص یا جامعه معلمان ارزش دارد. به خصوص در زمینه هایی که در آن نتایج دانش آموزان با آزمون های پر مخاطره اندازه گیری می شود ، نگرانی هایی در مورد چیزهای بی اهمیت وجود دارد تجارب یادگیری دانش آموزان. بر اساس مهمتر از آنکه هر شاخص اجتماعی کمی در تصمیم گیری های اجتماعی بدست آید ، به احتمال زیاد تحریف و فاسد شدن روند اجتماعی مورد نظر برای نظارت بر آن منتقدین به ما هشدار بدهیم که پیامدهای جدی شخصی و آموزشی را به عملکرد متصل کنیم.

آزمایشات مرتبط با سوالات ریاضی کنکور برای مدارس ، سرپرستان ، معلمان و دانش آموزان ممکن است تحریف کننده و فاسد کننده باشد اثرات تحریف کننده و خراب کننده احتمالی ، شامل آموزش و پرورش محور آزمون و باریک ، برنامه درسی فقیر. سایر مطالعات از گزارش معلمان از نتایج دانش آموزان به عنوان شواهد بهبود یافته نتایج استفاده می کنند. با وجود این ، شواهد در حال توسعه وجود دارد که گزارش معلمان ، هر یک از دانش آموزان را نشان می دهد نتایج یا عملکرد خودشان می تواند مشکل ساز باشد. به عنوان مثال معلمان آموزش دیده در مراکز آموزش کودک در اصول مدیریت رفتار. او این را پیدا کرد گزارش خودآموز معلمان در عمل و بهبودهای مربوط به آن در رفتار کودکان نادرست بودند معلمان گزارش دادند که هم عمل آنها و هم رفتار هدفمند دانش آموزان مطابق با راهنمایی های ارائه شده به معلمان بهبود یافته بودند ، اما مشاهدات در مرکز با این برداشتها مغایرت داشت. دریافت که مشاهدات تغییرات در تمرین در ریاضیات مطابقت ندارد گزارش خود معلمان از چنین تغییراتی ، تا حدی به این دلیل که معلمان عمق آن را نمی فهمند