می 7, 2021

بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی- قسمت ۶

۳-۲-۲- تحقیق توصیفی
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دسته‌ های زیر تقسیم کرد :

 

 

  • تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)

 

 • تحقیق آزمایشی

 

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیق توصیفی به پدیده‌هایی می‌پردازد که به صورت طبیعی رخ می‌دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی‌گیرد (میرزایی، ۱۳۸۸: ۷۴). این نوع از تحقیق، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می‌شوند. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۰۴).
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌ های زیر تقسیم کرد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • تحقیق پیمایشی[۱۳۰]

 

  • تحقیق همبستگی[۱۳۱]

 

  • اقدام پژوهی[۱۳۲]

 

  • بررسی موردی[۱۳۳]

 

 • تحقیق پس رویدادی[۱۳۴] (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰: ۱۲۴).

 

تحقیق پیمایشی: عبارتست از جمع آوری منظم اطلاعات درباره افراد، گروه ها و اجتماعات، از طریق مصاحبه و یا پرسشنامه (ظهوری، ۱۳۷۸: ۱۷۷) . در واقع منظور از پیمایش، روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساخت مند، مشاهده، تحلیل محتوا و …هم به کار می‌روند. مشخصه روش پیمایشی مجموعه ساخت مند یا منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس صف ویژگی می گویند. از آنجا که پرسشنامه ساده‌ترین راه برای تهیه ماتریس داده‌های ساخت مند است، رایج‌ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۰۸-۱۰۹) .
پژوهش همبستگی: بسیاری از افراد همبستگی را یک روش تحلیل آماری به حساب می‌آورند تا یک روش پژوهش. اگر همبستگی را یک روش پژوهش به حساب آوریم، آن را نیز می‌توان در قالب پژوهش‌های توصیفی طبقه بندی کنیم. همبستگی یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌هاست که از نظر ادبی به معنای داشتن ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر می‌پردازد (میرزایی،۱۳۸۸: ۹۱) .
هدف تحقیق همبستگی این است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی، ممکن است شناسایی یک رابطه یا بود و نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی‌ها باشد. مطالعات همبستگی، تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند (خاکی، ۱۳۸۹: ۱۲۱). تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :

 

 

  1. مطالعه همبستگی دو متغیری

 

  1. تحلیل رگرسیون[۱۳۵]

 

 1. تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس

 

در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف، پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. در بعضی از بررسی‌ها از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی از جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معاملات ساختاری است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰: ۹۱).
بنابراین تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی است، از نظر هدف کاربردی، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد.
۳-۲-۳- متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف( متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری پذیرفته میشود تا رابطه‌اش با متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب ( متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰: ۴۳-۴۴).
تحقیق حاضر دارای ۵ متغیر اصلی می‌باشد، که عبارتند از:
۱٫ سن
۲٫ جنسیت
۳٫ قومیت
۴٫ نگرش
۵٫ تعداد دفعات رمزگردانی
با توجه به فرضیات تحقیق، متغیرهای سن، جنسیت، قومیت و نگرش به عنوان متغیر مستقل و متغیر­ تعداد دفعات رمزگردانی به عنوان متغیر وابسته در مدل استفاده می­شوند.
۳-۳- روش‌های جمع آوری اطلاعات
پژوهشگر باید با بهره گرفتن از ابزارهایی داده‌های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه‌ها بپردازد. برای جمع آوری داده‌ها به ابزاری‌های گوناگونی نیاز است. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. هر یک از ابزارهای جمع آوری داده‌ها، مزایا و معایبی دارند که هنگام به کارگیری آن‌ ها باید به این مزایا و معایب و تأثیر آنها در هدف تحقیق توجه کرده و با رعایت نکات لازم، زمینه‌های معتبر بودن تحقیق را فراهم آورد (خاکی، ۱۳۸۸: ۲۳۹).
مهمترین روش‌های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

 

 

 1. مطالعات کتابخانه‌ای

 

در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.

 

 

 1. تحقیقات میدانی

 

در این قسمت به منظور جمع آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشد:
الف ) سؤالات عمومی: که در این سؤالات سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی یا دموگرافیک در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد این بخش دارای ۵ سؤال شامل سؤالاتی در مورد جنسیت، سن، تحصیلات، قومیت و وضعیت اشتغال می‌باشد و نوع سؤالات از نوع بسته بوده است.
ب ) سؤالات تخصصی: که شامل یک پرسشنامه است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسش­نامه تا حد ممکن قابل فهم باشد و با توجه به اینکه طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و خیلی موافقم) یکی از رایج ترین مقیاس­های اندازه ­گیری به شمار می رود و برای تحقیقات رفتاری بیشترین کارآیی و استفاده را دارد، از این طیف برای پاسخ­ها استفاده کرده­ایم (خاکی،۱۳۸۹: ۲۱۳-۲۱۲).
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۴-۱- اعتبار (روایی[۱۳۶]) پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. اعتبار (روایی) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می‌گردد. مفهوم اعتبار به «مناسب بودن، معنی دار بودن و سودمند بودن» استنباط های معین از نمره های حاصل از ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها دلالت دارد (میرزایی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۶) . به عبارت دیگر، مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه ­گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۴).
روایی و اعتبار پرسشنامه توسط چند کارشناس زبان­شناسی، اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.
۳-۴-۲- پایایی[۱۳۷] پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است. مقصود از پایایی، این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد دهیم, نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. ملاک پایایی درباره این که شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها تا چه حد داده ­های دقیق و موثقی را استخراج می‌کند و یا شیوه یا ابزار جمع آوری تا چه حد درست و با ثبات است و نتایج همسان به دست می‌دهد، اطلاعاتی را فراهم می‌کند (میرزایی، ۱۳۸۹: ۳۱). یک آزمون زمانی دارای پایایی بالایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند چنانچه نمره­های مشاهده شده و واقعی هریک از آزمودنی ها در آزمون موجود باشد. مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده می‌شود (خاکی، ۱۳۸۸، ص ۲۹).
در این پژوهش برای سنجش پایایی ازآلفای کرونباخ استفاده شده است.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه ­گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ، بین ۰ و ۱ است که در واقع همان ضریب همبستگی داده هادر زمان های مختلف می باشد؛ عدد ۱، حداکثر همبستگی و عدد ۰، حداقل همبستگی را نشان می‌دهد.
دراین گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می ­تواند مقادیرعددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن:
= تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.

= واریانس زیر آزمون ام.

= واریانس کل آزمون.

هرقدر درصد به دست آمده به ۱۰۰ نزدیک باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکراست که ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف تلقی می‌شود، دامنه ۷۰% قابل قبول و بیش از ۸۰% خوب تلقی می‌شود، البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد که در ادامه مقادیر آلفای کرونباخ بدست آمده که نتایج آن در زیر نشان داده شده است:
جدول ۳-۱- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *