بررسی پایایی ، بررسی روایی

742/0
موانع فرهنگی
715/0
موانع محیطی
674/0
موانع اقتصادی
همانگونه که مشاهده می کنید این پرسشنامه از روایی بسیار بالایی برخودار است و تمام ابعاد برای سنجش متغیر مورد نظر (موانع بهبود کارایی نیروی انسانی) مناسب می باشند.
3-7- روایی و پایایی ابزارهای سنجش
با توجه به اینکه در تحقیقات کمّی، دقت ابزار سنجش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا پایایی و روایی ابزار سنجش از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق برای تعیین روایی از آزمون تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
3-7-1- روایی ابزار سنجش
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی آن است که اندازه گیری های نامتناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1386).
برای بررسی روایی ابزار سنجش از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. تحلیل عاملی بر این فرض استوار است که بارهای عاملی (میزان همبستگی متغیرها با عوامل) بر حسب تجربه بسیاری از محققان باید بالای 50/0 باشد. اگر گویه‌های طیف رابطه مثبت و معنی دار با عامل مورد سنجش داشته باشد آن گویه ها متناسب برای متغیر هدف بوده و آن را می سنجد. اما اگر گویه‌ای رابطه معنی دار با جمع نمره طیف نداشته باشد، آن گویه موضوع مورد بررسی را نمی‌سنجد و باید حذف گردد.
3-7-2- آزمون پایایی طیف
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. منظور از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار و به گروه های واحدی از افراد داده شود، نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی بنام ضریب پایایی استفاده می شود و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است)خاکی، 1386).
اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریا پایایی استفاده شده است ضریب آلفای کرونباخ است.
آلفای کرونباخ یک ضریا اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجند، محاسبه می شود. هر قدرآلفای کرونباخ به عدد یک نزدیک تر باشد سوالات پایدارترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است) سکاران، 1381).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمون زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
برای بررسی پایایی طیف های مورد استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون نشان می‌دهد که ضریب آلفای کرونباخ حاصل از آزمون پایایی طیف‌های مورد استفاده از حداقل 70/0 تا 99/0 در نوسان می‌باشد که همگی در حد مناسب هستند.
3-8- ابزار تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا اطلاعات توسط نرم ‌افزار SPSS به رایانه منتقل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش انجام پذیرفته است. در بخش اول با استفاده از آمار توصیفی مثل جداول فراوانی و شاخص‌های مرکزی و پراکندگی به توصیف جمعیت نمونه پرداخته شد. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و آزمون تحلیل واریانس و همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیره به آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته است.