می 7, 2021

بررسی پایایی ، تجزیه وتحلیل اطلاعات

پس از آن که داده ها گردآوری شد ، باید آنها را پردازش و تفسیر نمود تجزیه و تحلیل داده ها
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات داده های بدست آمده ازپرسشنامه های جمع آوری شده ازروشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها ازآزمون همبستگی پیرسون و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیزاز نرم‌افزار آماریspss استفاده شد.به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی مانند میانگین٬ انحراف استاندارد است . از طرفی با توجه به اینکه هدف محقق از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین متغیرهای مورد بررسی است این تحقیق از نوع همبستگی و همچنین از آنجا که به توصیف وضع موجود می پردازد از نوع تحقیقات توصیفی بوده است که در بازه زمانی بهمن ماه تا شهریور 1394-1393 انجام شده است.
3-8)فرضیات آماری :

در آزمون فرضیه‌ها یا آزمون معناداری، پژوهشگر، فرضیه صفر را رد یا قبول می‌کند. یعنی اینکه اگر H0 پذیرفته شود، فرض می‌شود که H1 رد شده است و اگر H0 رد شود H1 پذیرفته شود. برای تعیین معناداری آماری یک مطالعه پژوهشی، پژوهشگر باید سطح احتمالی یا سطح معناداری آن‌را تعیین کند؛ تا فرضیه صفر در مقابل آن آزموده شود. اگر نتایج مطالعه احتمالی، کمتر از این سطح را نشان دهد، پژوهشگر می‌تواند فرضیه صفر را رد کند. هرگاه اثبات نتیجه پژوهش احتمال بالایی داشته باشد، پژوهشگر باید فرضیه صفر را تأیید کند؛ در حقیقت، از آنجا که فرضیه صفر، عموما بیان نمی‌شود، قبول یا رد، در فرضیه “پژوهش” به‌کار بسته می‌شود، نه در فرضیه صفر (راجر دی. ویمر و جوزف آر. دومینیک؛ پیشین، ص458.)
3-9 ) جمع بندی و خلاصه فصل سوم :
در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد در ابتدا روش جمع آوری داده مورد بررسی قرار گرفت سپس به پایایی و روایی پرسشنامه های مورد استفاده پرداخته شد برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر بالای 0.7 نشان دهنده پایایی مناسب پرسش نامه ها است همچنین در تعیین روایی از روایی صوری استفاده شد که نتایج حاکی از روایی مناسب پرسشنامه هاست سپس به جامعه آماری تحقیق ، نحوه برآورد حجم نمونه و نحوه نمونه گیری پرداخته شد و در انتها روش های آماری آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته است در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و برای تنظیم ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1) مقدمه:
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
 در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
به منظور تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت , میزان تحصیلات و سپس آمار تحلیلی مطرح می گردد.داده های مورد نظر با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق نمونه39 تایی گردآوری شده مبنای تجزیه وتحلیل گرفته و براین اساس به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار spssنسخه 16استفاده شده است.
4-2)امار توصیفی: