برقراری ارتباط، غیرهای وابسته

Concept: Successful business trend. Happy talented businessman pointing arm upwards in front of ascending business graph, isolated on grey background.

تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال صورت می گیرد. جان دیویی در کتاب ” منطق نظریه تحقیق ” را چنین تعریف کرده است: تحقیق عبارتست از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر اصلی یا اولی بصورت یک متحد تغییر یافته اند. تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی یا، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود، تعریف کرد. با این اوصاف روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، و راه های معتبر نظام یافته ای برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است.
در این فصل از روش های مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعه آماری، حجم نمونه، روش های نمونه گیری، روش ها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل آن ها، و بحث روایی و پایایی ابزار گردآوری، مورد تشریح و بیان گرفته است.
3 ـ 2 روش تحقیق
از نظر روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. تحقیق توصیفی تحقیقی است که به توصیف متغیرها می پردازد که در این که در این روش همبستگی بین متغیرهای وابسته و متغیر مستقل نشان داده می شود. تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی توصیفی و یا تبیینی است. هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و غیره هم به کار میرود. مشخصه روش پیمایشی، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آن را ماتریس صفت ویژگی می گویند. هرمورد از آن برحسب متغیر گردآوری می شود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختارمندی از داده ها می رسیم (خاکی، 1383). از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، روش میدانی به روشهایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و بامراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل بیرون یعنی افراد اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند.از لحاظ هدف این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد.
3 ـ 3 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و غیره(واحد) که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی ، 1383). جامعه بنا به نظر اغلب محققان عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم( دلاور، 1380). به عبارت بهتر جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند( حافظ نیا، 1384). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کلیه آژانسهای مسافرتی بخش گردشگری شهرهای توریستی استان گیلان تشکیل می دهند.
نمونه برداری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آن ها این امکان وجود دارد که این خصوصیات یا ویژگی ها به اعضای جامعه آماری تعمیم داده شود ( سکاران، 1381).
روش نمونه گیری در تحقیق به صورت غیر احتمالی دردسترس صورت گرفته است به صورتی که از بین 57 آژانس مسافرتی30 آژانس و از بین شهرهای استان گیلان (رشت، انزلی، رودسر، لنگرود، آستانه، تالش، ماسال و لاهیجان)به صورت تصادفی انتخاب، سپس پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران آژانس ها(مدیرعامل ، مدیران فنی، مدیران مالی) توزیع گردید.
3 ـ 4 حجم نمونه
اندازه نمونه به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه گیری به کار برده شده، ویژگی جامعه مورد نظر بستگی دارد. تعمیم یافته های تحقیق از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه موارد اطمینان داشت که نمونه معرف جامعه است، بلکه در اغلب موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. اما در صورتیکه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شود و اندازه آن نیز کافی باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت ( دلاور، 1385).
اعضای نمونه آماری با روش های مختلف همچون: استفاده از معادلات آماری قابل محاسبه( آذر و مومنی، 1379)، قاعده پذیرفته شده در آمار یعنی قضیه حد مرکزی ( آذر و مومنی، 1379) و نیز حداقل 10درصد کل جامعه آماری بعنوان تعداد اعضای نمونه آماری استفاده شده است (حسن استفاده از قضیه مرکزی این است که می توان در صورت بیشتر از 30 مورد بودن تعداد نمونه ها، توزیع داده ها را نرمال فرض کرد ).
علیرغم گفته فوق الذکر، بعد از انجام مطالعه مقدماتی تعداد اعضای نمونه طبق جدول مورگان از بین 120 نفر 92 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. که در نهایت 90 پرسشنامه به دست محقق رسید.
N
S
N
S
N
S
N