برنامه بهبود کیفیت علمی، ارتقاء کیفیت آموزش

الف) تعریف مفهومی : فرآیندی است که در آن افراد به طور متقابل دانش و تجربیات خود را با یکدیگر مبادله کرده و در نهایت به صورت مشترک دانش جدیدی را بوجود می آورند (واندن هوف و درایدر ، 2004 ، ص 118).
ب) تعریف عملیاتی : در این پژوهش تسهیم دانش از طریق نمرات پاسخگویان در یک پرسشنامه 10 گویه ای براساس نظریه واندن هوف و وان وینن (2004) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری می شود .
مؤلفه های تسهیم دانش :
1) اهدای دانش :
الف) تعریف مفهومی : انتقال سرمایه فکری یک شخص توسط خودش به شخص دیگر (واندن هوف و وان وینن ، 2004 ، ص 14 ).
ب ) تعریف عملیاتی : اهدای دانش از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 1 الی 5 پرسشنامه تسهیم دانش سنجیده می شود .
2) گردآوری دانش :
الف ) تعریف مفهومی : رفتار افراد موقعی که به صورت فعال ، به همکاران خود مراجعه کرده تا آنچه که آنان می دانند را یاد بگیرند (واندن هوف و وان وینن ، 2004 ، ص 14 ).
ب ) تعریف عملیاتی : گردآوری دانش از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 6 الی 10 پرسشنامه تسهیم دانش سنجیده می شود .
1-6-2 قابلیت جذب دانش
الف ) تعریف مفهومی : قابلیت جذب دانش عبارت است از توانایی سازمان ها برای شناسایی ، کسب و به کارگیری ارزش های جدید ، دانش و اطلاعات خارجی برای هدف های کسب و کار ( در فرآیندها و محصولات نهایی خود ) ( کوهن و لونیتال ، 1990 ، ص 128) .
ب ) تعریف عملیاتی : در این پژوهش قابلیت جذب دانش از طریق نمرات پاسخگویان در یک پرسشنامه 12 گویه ای براساس نظریه منبیوا و همکاران (2003) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری می شود .
مؤلفه های قابلیت جذب دانش :
1) توانایی کارکنان
الف ) تعریف مفهومی : عبارت است از سوابق آموزشی و مهارت های شغلی کسب شده که دانش پیشین را تشکیل داده و سازمان نیاز دارد تا این دانش را درونی سازی کرده و آن را به کار گیرد (منبیوا و همکاران ، 2003 ، ص 589 ).
ب) تعریف عملیاتی : توانایی کارکنان از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 1 الی 5 پرسشنامه قابلیت جذب دانش سنجیده می شود .
2) انگیزش کارکنان
الف ) تعریف مفهومی : عبارت است از توانایی انجام فعالیتی که معمولاً بیانگر پتانسیلی برای انجام بعضی از وظایف به صورت اثربخش از طریق انگیزه های فردی است (منبیوا و همکاران ، 2003 ، ص 589 ) .
ب) تعریف عملیاتی : توانایی کارکنان از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 6 الی 10 پرسشنامه قابلیت جذب دانش سنجیده می شود .
1-6-3 بهبود کیفیت علمی (AQIP)
الف ) تعریف مفهومی : یک برنامه اعتباربخشی برای مؤسسات آموزش عالی است که هدف آن القای اصول و فواید بهبود مستمر به داخل فرهنگ دانشکده ها و دانشگاه ها به منظور تضمین و ارتقاء کیفیت آموزش عالی می باشد ( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 111) .
ب ) تعریف عملیاتی : در این پژوهش بهبود کیفیت علمی از طریق نمرات پاسخگویان در یک پرسشنامه 30 گویه ای براساس مدل برنامه بهبود کیفیت علمی کمسیون عالی یادگیری(2012) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری می شود .
مؤلفه های بهبود کیفیت علمی:
1)کمک به یادگیری دانشجویان :
الف ) تعریف مفهومی : تمرکز بر طراحی، توسعه و اثربخشی فرآیندهای یاددهی- یادگیری ( کمیسیون عالی یادگیری ، 2003 ، ص 123) .
ب ) تعریف عملیاتی : یادگیری دانشجویان از طریق نمرات پاسخگویان به سؤال های 7 الی 12 پرسشنامه بهبود کیفیت علمی سنجیده می شود .