برنامه درسی تلفیقی، برنامه درسی تلفیقی

– کمک به دانشآموزان در کاربرد مهارتها.
– کمک به کسب سریعتر اطلاعات .
– ایجاد مبنای دانش یکپارچهتر.
– افزایش عمیق و گسترهی یادگیری.
– ارتقای نگرشهای مثبت در فراگیران.
– فراهم آوردن زمانی کیفی تر برای کاهش در برنامه درسی.
2- 2- 9- موانع و محدودیت های سازماندهی تلفیقی برنامه درسی:
تهیه برنامههای درسی تلفیقی با موانعی روبروست که آگاهی از آنها میتواند برنامهریزان را در تصمیمگیری درباره این نوع سازماندهی یاری کند.
یوسف زاده،1383. گرایش به روی تصمیمات افراط آمیز که منجر به ساده اندیشی میگردد وجود دارد جزم اندیشی و حساسیت معلمان نسبت به ایده و نگرش و ماده تدریسی خود اجرای این شیوه را با مشکل مواجه میسازد غور و تعمق و جامع نگرش در مسائل نیازمند وقت بسیار زیاد است.
باتوجه به اینکه ارزشیابی مبتنی بر فرایند عملکرد، حاصل قضاوتهای مشاهده کنندگان(دویاسه معلم) است حصول توافق و ارزشیابی عینی چندان میسر نیست.
– چون والدین و برخی از گروههای ذینفع، خود چنین برنامهای را تجربه نکرده اند ممکن است با این برنامه مخالفت بپردازند.
– تداخل چند معلم در کلاس ممکن است برای دانشآموزان قابل تحمل نباشد.
– اجرای این رویکرد نیاز به معلمین خلاق، متخصص و جامع نگردارد.
– با توجه به رشد دانش و تکنولوژی، برنامهریزان ناگزیرند دست به انتخاب بزنند و انتخاب از میان مختلف مشکل است.
– تربیت معلم برای اجرای این رویکرد دشوار است.
– معلمین دروس نظری ممکن است در برابر ادغام درسهایشان با دورس حرفهای مقاومت نشان دهند.
2- 2- 9-1 – احمدی ،1380 نیز دو گروه موانع را مورد شناسایی قرار داده است:
الف :موانع خارجی
– تقویم آموزشی مدرسه به لحاظ زمانی متناسب با برنامههای تلفیقی نیستند مدارسی که جدول زمانی انعطاف پذیر دارند بهترین وضعیت رادارند.
– زمان: تهیه برنامه درسی تلفیقی به ویژه اگر اولین تلاش و تجربه باشد به مدت زمان زیادی نیاز دارند در
طو ل طراحی برنامه درسی تلفیقی، به مراتب طولانیتر از زمان طراحی برنامه درسی سنتی است.
– طراحی این نوع برنامهها نیازمند برنامهریزی پیش بینی بیش از اندازه است.
– کمبود منابع :کمبود منابع آموزشی و اطلاعات مسئله رایجی در برنامهریزی درسی است برخی نواحی تحت عنوان شرایط در منابع غنی نیستند .
– نقل وانتقال کارکنان : نقل و انتقال کارکنان در طول برنامه یک شکل و یا مانع جدی است اعضای طرح شروع کار تهیه برنامه میتوانند تعهد دهند که در طول تهیه و اجرای برنامه در آن محل بمانند در غیر اینصورت قبل از شروع برنامه به محلی دیگر منتقل شوند.
– رهبری: رهبری گروه طراحی برنامهدرسی تلفیقی، کاری بسیار پیچیدهای است بهتر است رهبر از درون گروه به هدایت برنامه هماهنگی کار گروه بپردازد. چنانچه رهبر از خارج از گروه باشد ممکن است برخوردهایی به وجود آورد.
– ارزشیابی: ارزشیابی از دانشآموزان در این نوع برنامههای کار دشوار و حساسی است همانطور که شیوه آموزش در تلفیق برنامه درسی تغییر میکند راهبردهای ارزشیابی هم تغییر میکند ارزشیابی در برنامه های درسی تلفیقی به سمت اندازههای کیفیتر و تلفیقیتر پیش میرود و همچنین خود ارزشیابی دانش آموز و ارزشیابی معلم را شامل میشود. این موارد به همراه ارتباطات مداوم با والدین؛ منجر به درک پذیرش وحمایت آنها از نظام آموزش جدید خواهد شد. به عقیده کتی لیک،2001) از آنجائیکه که دانشآموزان در برنامههای درسی تلفیقی درگیر امور واقعی میشوند ارزشیابی عملکرد که یک تصویر واقعی از درک دانش آموزان در مورد مفاهیم ارائه میکند مورد نیاز است.