می 17, 2021

برنامه درسی قصد شده، هدف های آموزشی

1-5-2- فرضیه های ویژه پژوهش
1-1-بین اهداف در برنامه قصد شده وبرنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیرازانطباق وجود دارد.
1-2- بین شرایط معلم در برنامه قصد شده ومعلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-3- بین دانش آموز برنامه قصد شده و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-4-بین محتوای برنامه قصد شده وبرنامه اجرا شده، پایه سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-5- بین روش تدریس پیشنهادی برنامه قصد شده و برنامه اجرا شده، علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-6- بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و برنامه اجرا شده، علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-7- بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی برنامه قصد شده و برنامه اجرا شده، علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-8-بین روش ارزشیابی پیشنهادی برنامه قصد شده و برنامه اجرا شده، پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
2-1- بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
2-2-بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز. انطباق وجود دارد.
3-1-بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
3-2-بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-6- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
برنامه درسی قصد شده : “برنامه درسی قصد شده، وقایع آموزشی، که به قصد تحقق نتایج آموزشی طراحی شده است” (آیزنر،1994،ص32).
برنامه درسی قصد شده: سیلوروالکساندر درتعریف برنامه درسی قصد شده ورسمی آن را نقشه ایی می داند که درآن فرصتهای مناسب یادگیری، برای رسیدن به هدفهای کلی و یا هدفهای جزیی معین که برای گروه خاصی از دانش آموزان تدوین گردیده است و قصد این است که در پایان یک دوره آموزشی معین به آن نایل گردند، فراهم میگردد(جان گالن،1902ودال،1964).
برنامه درسی اجرا شده :”به موقعیت هایی که تنها ازطریق مشاهده آنچه عملاً در کلاس (بین معلم و دانش آموزودانش آموزان) اتفاق می افتد قابل شناخت است، دانش آموزعملاً در معرض آن قرارگرفته است”(آیزنر،1994،ص33).
برنامه درسی اجرا شده: به برنامه درسی اطلاق می شود که معلم در کلاس درس ویا سایر فضای یادگیری وبا استفاده از روشهایی که به وی آموزش داده می شود با کمک و هماهنگی سایر عوامل اجرایی، اجرا و عملیاتی سازد(ملکی،1384).
برنامه درسی آموخته شده :همه تجربه هایی که یک فراگیرتحت راهنمایی مدرسه کسب می کند (تانر وتانر، ص15، به نقل از مهر محمدی)
هدف ها : غرض و مقصود ویژه آموزش(جان کولمن ،1967، ص10).
هدف های آموزشی: بلوم، هدف به منزله روشهایی می داند که برای دگرگون ساختن موقعیت موجود طراحی می شود، و هدف شایسته هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود غایت و مقصودی که تمام فعالیت های آموزشی برای نیل به آن صورت می گیرد.”هدف وسیله ای است که به فعالیت فرد جهت معینی می دهد.