می 17, 2021

برنامه ریزی، آموزش و پرورش

1-تعیین میزان انطباق بین برنامه درسی قصدشده، اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
2-تعیین میزان انطباق بین برنامه درسی قصدشده،آموخته شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
3- تعیین فاصله بین برنامه درسی اجراشده وآموخته شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
1-4-2- اهداف ویژه پژوهش
1-1- بین اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز انطباق وجود دارد.
1-2- تعیین میزان انطباق بین شرایط معلم مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.
1-3- تعیین میزان انطباق بین دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.
1-4- تعیین میزان انطباق بین محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز
1-5- تعیین میزان انطباق بینجروش تدریس پیشنهادی برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
1-6- تعیین میزان انطباق بین زمان پیشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.
1-7- تعیین میزان انطباق بین مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پیشنهادی سازمان برنامه ریزی کتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربی پایه سوم راهنمایی مدارس ناحیه 2 شیراز.
1-8- تعیین میزان انطباق بین روش ارزشیابی برنامه قصد شده و روش ارزشیابی معلم علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
2-1- تعیین میزان انطباق بین اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
2-2- تعیین میزان انطباق بین محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
3-1- تعیین میزان انطباق بین اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
3-2- تعیین میزان انطباق بین محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیراز.
1-5- فرضیه های پژوهش
1-5-1- فرضیه های کلی پژوهش
1- بین برنامه درسی قصدشده واجراشده علوم تجربیجججپایهججسوم راهنمایی ناحیه2 شیرازانطباق وجود دارد.
2- بین برنامه درسی قصدشده،آموخته شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیرازانطباق وجود دارد.
3- بین برنامه درسی اجراشده وآموخته شده علوم تجربی پایه سوم راهنمایی ناحیه 2 شیرازانطباق وجود دارد.