برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

Businessman choosing destination.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف نظری متغیرها
مدیریت کیفیت فراگیر
مدیریت کیفیت فراگیر( TQM )روشی است مشتری مدارکه درآن کلیه افرادبه شکل مستمردرجهت بهبود فرآیند های کاری خودتلاش می کنند،تا کیفیت بهتررا برای همه مشتریان فراهم سازند.(منوریان ، 1380 ) .
توانمندسازی
توانمندسازی،تقویت عقایدافرادوایجاداعتماد به نفس درآنان درمورد خودشان وتلاش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمان است .( گردن، 1993 )
خلاقیت
خلاقیت،فرآیندی است انسانی که منجربه یک نتیجه تازه وارزشمندمیگردد.( مک کان ، 1992 )
تعریف عملیاتی متغیرها
مدیریت کیفیت فراگیر
نمره ای است که فردازپرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر”مقیمی وهمکاران” (1388) به دست می آوردکه دارای ابعادزیرمی باشد :
1-حمایت ورهبری مدیران عالی سازمان 2- برنامه ریزی استراتژیک 3- مشتری مداری 4 – شناسایی وآموزش کارکنان 5 – توانمندسازی(قدرتمندسازی)کارکنان وکار تیمی 6- اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت 7 بیمه کیفیت8 پیامدهای بهبودکیفیت وبهره وری. ازابعاد ارائه شده،هر بعد6 گویه دارد که بصورت جداگانه مدیریت کیفیت فراگیررادر سازمان موردارزیابی قرار می دهدکه امتیاز 200-160نشان دهنده تعهدقوی،امتیاز 159-120 نشان دهنده دارا بودن سازمان با فلسفه ای منطقی با سازمان دهی مطلوب درزمینه کیفیت و بهره وری،امتیاز 119-80 نشان دهنده آغاز کارسازمان بابرنامه های کیفیت و بهره وری ، امتیاز 79-40 نشان دهنده شناخت مبهم وامتیاز 39-0 نشان دهنده عدم عملکردسازمان درزمینه بهبود کیفیت وبهره وری می باشد.
توانمند سازی
نمره ای است که فردازپرسشنامه توانمند سازی”اسپریتزر”، ( 1995)به دست می آورد که دارای 20 سوال ودارای پنج بعداست که گویه های( 1تا 4،احساس شایستگی )،( 5 تا 8 ،احساس استقلال)،(9 تا 12،احساس موثربودن)،(13 تا 16،احساس معنی داربودن شغل)و(17 تا 20 ،احساس اعتمادمیان همکاران )راارزیابی می کند.(آموزگار، 139).
خلاقیت
نمره ای است که فردازپرسشنامه خلاقیت رندسیپ( 1979)به دست می آوردکه دارای 50 سوال بسته وهرسوال دارای 5 گزینه است که بنابه دستور العمل این پرسشنامه ضریبی ثابت به صورت مثبت ومنفی برای هرگزینه انتخابی درنظرگرفته شده است که به هنگام استخراج داده ها بدان اعمال می شود.گزینه انتخاب شده توسط آزمون هارا باتوجه به جدول امتیاز بندی،امتیاز گذاری وسپس جمع امتیازات محاسبه می گردد.حداکثرامتیاز ممکن دراین پرسشنامه 100 وحداقل100- خواهد بود. الف)امتیازمحاسبه شده بین 80 تا 100= خیلی خلاق ب) امتیاز محاسبه شده بین60 تا 79= خلاقیت بالای متوسط ج) امتیازمحاسبه شده بین 40 تا 59= خلاقیت متوسط د) امتیازمحاسبه شده بین 20 تا 39= خلاقیت زیر متوسط)وامتیاز محاسبه شده بین 100- تا 19= غیر خلاق را نشان می دهد. (بهنام ،1388).
فصل دوم
مروری برادبیات وپیشینه تحقیق
در این فصل پس از بیان مبانی نظری تحقیق به گزارش پیشینه و جمع بندی پرداخته ایم.