برنامه های کیفیت زندگی کاری، توسعه قابلیت های انسانی

Three magnifiers against yellow background

فرصت رشد مستمر و امنیت شغلی
در این خصوص آرنولد و فلدمن (1988،493) نیز اشاره می کنند که برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر شکل و اندازه گوناگون هستند و ممکن است به تغییرات متفاوتی چون نظام های کاری جدید ساعات کاری انعطاف پذیر و برنامه های جدید منتج شود. وی نمونه هایی از انواع تغییرات که ناشی از برنامه های کیفیت زندگی کاری است به شرح زیر خلاصه کرده است:
تشکیل تیم های کاری که در آن کارکنان در قالب گروه های کاری مسئولیت کارها و وظایف متعدد و متنوعی را عهده دار شوند، به جای آنکه به تنهایی و به صورت انفرادی وظیفه خاصی را بصورت تکراری انجام دهند.
تشکیل حلقه های کیفیت که در حقیقت یک تکنیک ژاپنی است که در آن کارکنان طی نشست های مستمر، مسایل کاری و شغلی خود را بررسی می کنند و برای آن راه حل می یابند و به مسایل مربوط به کیفیت محصول توجه خاص مبذول می دارند.
کارکنان در طراحی مشاغل و تصمیمات مربوط به کار و زندگی کاری روزانه مشارکت کنند.
جدول زمانی و تکالیف و وظایف شغل انعطاف پذیر بگونه ای که مثلا اگر از خانواده ای هم زن و هم شوهر در سازمان کار می کنند، ساعات و جدول کاری آنها به نحوی تنظیم شود که به امور منزل و فرزندان نیز برسند.
برنامه جبران انعطاف پذیر. به طوری که کارکنان منافع بیشتری از سازمان عایدشان شود و در مقابل در صرفه جویی ها و سودآوری های سازمان سهیم و موثر باشند.
اعمال نظارت و سرپرستی کمتر، که طی آن تیم های کاری اعضاء جدید مورد نیاز را خودشان انتخاب می کنند و آموزش می دهند و نیازمندی های خود را به نیروی انسانی و مواد و قطعات پیش بینی و تامین می کنند و عملکردشان را خودشان مورد ارزیابی قرار می دهند.
به طراحی و نگهداری محل کار و محوطه کارخانه (سازمان) از لحاظ راحتی، سلامت و ایمنی
برنامه های آموزش درون سازمانی و برون سازمانی و پرداخت مخارج و هزینه تحصیلات دانشگاهی و سایر آموزشهایی که کارکنان، بخصوص در ارتباط با مشاغل خویش خارج از سازمان طی می کنند و تدوین و اجرای خط مشی هایی در جهت اعطای امتیازات مالی و اداری و استخدامی مناسب به کسانی که چنین دوره هایی را با موفقیت طی می کنند.
امنیت شغلی را تامین می کنند.
مدیریت واتحادیه کارگری و از طریق درگیر ساختن نمایندگان اتحادیه و کارگران وکارکنان در تدوین واجرای برنامه های مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری و قراردادهای کاری همکاری می کنند.
با توجه به نظرات ارائه شده در خصوص مولفه ها و برنامه های کیفیت زندگی کاری و جمع بندی به عمل آمده، مولفه های اصلی کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر دسته بندی و خلاصه کرد:
تنوع فعالیت ها و وظایف
کیفیت مدیریت و سرپرستی و حمایتهای مدیریتی
پرورش استعداد و مهار تها و استفاده از آنها (توسعه قابلیت های انسانی)
استقلال و آزادی عمل در کار
روابط اجتماعی سالم و انسجام اجتماعی در محیط کار
سازگاری و تعادل مناسب بین کار و سایر جنبه های فردی