برنامه های کیفیت زندگی کاری، مشارکت همگانی در اطلاعات

Arrows

مشارکت
نمودار 2-1: اجزاءکیفیت زندگی کاری (منبع: شریف زاده، 1388، 36)
2-1-3 مولفه ها و برنامه های کیفیت زندگی کاری
برنامه های کیفیت زندگی کاری روشهایی هستند که از آن طریق سازمانها تشخیص دهند که مسئولیت آنها عبارت است از ایجاد مشاغل و شرایط کاری به گونه ای که هم برای افراد جذاب و مطلوب باشد و هم موجبات سودآوری و سلامت اقتصادی سازمان را فراهم آورد. برنامه های کیفیت زندگی کاری در برگیرنده اشکال گروهی کار، مشخصات محیط کار مؤثر بر رضایتمندی و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار می باشد. (کامینگز و اورلی،1375،43)
برنامه های کیفیت زندگی کاری بر روابط همکارانه بین کارکنان، اتحادیه ها و مدیریت تاکید دارد. آژانس پژوهش های بهداشتی و کیفیت خود را متعهد به اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری دانسته و آنرا یک کارکرد مسئولانه برای کارکنان می داند. برنامه کیفیت زندگی کاری آژانس بر سطوح زیر متمرکز بوده است: (Dawn,2000)
– برقراری ارتباط با تاکید بر اعتمادسازی در کارکنان و تأمین هدف های سازمانی و سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات (مشارکت همگانی در اطلاعات)
– تدوین استراتژیهای یادگیری مشارکتی
– اجرای انعطا ف پذیر برنامه های دوستانه و خانوادگی
– عمل به توصیه های کنفرانس خدمات سلامتی انسان که هر ساله برگزار می شود
مهمترین هدف یک برنامه کیفیت زندگی کاری این است که جو کار را تغییر داده و بهبود بخشد، به گونه ای که افراد، تکنولوژی و سازمان را برای کسب تجارب کاری و دستاوردهای مناسب به یکدیگر پیوند دهد .(Luthans, 2005)
پوراس و سیلور (1998،92) و رابینز (1378،417) برنامه های کیفیت زندگی کاری را بعنوان یکی از عوامل تغییر برنامه ریزی شده می دانند. پوراس و سیلور کیفیت زندگی کاری را بعنوان یکی از مداخلات توسعه سازمانی می دانند که در تغییر برنامه ریزی شده تاثیر بسزایی دارد. آنها زیرمجموعه های توسعه سازمانی را چنین بر می شمارند: ترتیبات سازمانی، حلقه های کیفیت، سهیم شدن در درآمد، مالکیت کارکنان، جدول زمانی کارها، ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی، نظریه شخصیتی، تیم سازی، ابزارهای جدید “فناوری” کیفیت زندگی کاری، و نظام های اجتماعی – فنی. رابینز نیز معتقد است که کیفیت زندگی کاری در برگیرنده برنامه های متعددی است که با هدف ایجاد تغییر در سازمان به اجرا در می آیند. (رابینز،1378،419)
لیز و کیرنز (3:2005) بهبود کیفیت زندگی کاری را برای سازمان ها امری ضروری می دانند. آنها اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاری بالا موجب حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان می شود. شاخصهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه آنان عبارتند از: متعهد بودن به سازمان، حمایت مدیریت از کارکنان، حمایت از همکاران، جو اعتماد، درک رهبری، احترام متقابل، شناسایی و ابراز وجود، پاداش غیرمادی، پاداش مادی و ارتباطات بین هم رده ها.
والتون (1974،12) بعنوان نخستین کسی که رویکرد کیفیت زندگی کاری را مطرح کرد برنامه ها و مولفه های کیفیت زندگی کاری را در هشت گروه به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
– پاداشهای معقول و مناسب به فرد بدهد
– محیطی امن و سالم ایجاد کند
– ایجاد مشاغلی که تواناییها یا ظرفیتهای انسانی را بالا می برند
– یک محیط اجتماعی که عاری از تعصب باشد به وجود آورد و موجب سرشناسی فرد شود (به او هویت بدهد) تا او بتواند خود را متعلق به جامعه خاصی بداند و ترقی و پیشرفت کند
– امنیت و فرصت های کافی برای رشد شخصی ایجاد کند
– حریم شخصی فرد که بتواند ابراز عقیده کند و آزادی عمل داشته باشد