بروندادهای علمی، با سایر کشورها

4-2-6-1. آزمون رگرسیون 158
4-2-6-1-1. بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 158
4-2-6-1-2. بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در رشته فناوری نانو 160
4-2-6-1-3. بررسی عوامل مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار زیست فناوری 161
4-2-7. دستهبندیهای موضوعی مرتبط با اولویتهای علم و فناوری در بروندادهای علمی کشور ایران 163
4-2-8. وضعیت شاخصهای کیفی علمسنجی مانند شاخص اچ، جی، اچجی، پی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای بروندادهای علمی کشور ایران 166
4-2-9. میزان همکاریهای علمی بین المللی ایران در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای با سایر کشورهای جهان 167
2-4-9-1. کشورهای برتر از نظر تعداد همکاریهای علمی بینالمللی با کشور ایران و همچنین شاخصهای ارزیابی کیفیت مانند تعداد استنادات، میانگین استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای 168
2-4-9-1-1. کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه زیست فناوری 168
2-4-9-1-2. کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه فناوری نانو 169
2-4-9-1-3. کشورهای برتر همکاری کننده با ایران در حوزه انرژی هستهای 170
4-2-9-2. مقایسه بروندادهای علمی با همکاریهای علمی بینالمللی و ملّی بر اساس شاخصهای کمّی و کیفی در هر یک از اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای 171
4-2-10. شبکه همنویسندگی برای بروندادهای علمی کشور ایران با همکاریهای علمی بینالمللی در هر یک از حوزههای اولویتدار مورد بررسی در طی سالهای 2002 تا 2011 172
4-2-10-1. شبکه همنویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه زیست فناوری 173
4-2-10-2. شبکه همنویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه فناوری نانو 174
4-2-10-3. شبکه همنویسندگی بروندادهای علمی ایران در حوزه انرژی هستهای 175
4-2-11. ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در طی سالهای 2002 تا 2011 176
4-2-12. وضعیت نویسندگان برتر ایرانی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای بر اساس شاخصهای ارزیابی کمّی و کیفی 177
جدول 4-23. وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی در حوزه اولویتدار زیست فناوری در سالهای 2002 تا 2011 177
4-2-13. برترین دانشگاهها و مؤسسات ایرانی در حوزههای اولویتدار زیست، نانو و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002 تا 2011 180
4-2-13-1. دانشگاهها و مؤسسات برتر ایرانی از لحاظ دارا بودن بیشترین تعداد بروندادهای علمی در حوزههای اولویتدار علم و فناوری و بررسی کیفیت آنها بر اساس شاخصهای بروندادی 180
4-2-14. مجلات معتبر بینالمللی که بیشترین تولیدات علمی نویسندگان ایرانی در زمینههای موضوعی مذکور در آنها چاپ شده است، کدامند؟ 186