بروندادهای علمی، تجزیه واریانس

جدول 4-32.شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای در سالهای 2002 تا 2011 192
جدول 4-33. شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار زیستفناوری در سالهای 2002 تا 2011 194
جدول 4-34. شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار فناوری نانو در سالهای 2002 تا 2011 196
جدول4-35 ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) 198
4-2-12-2. ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار فناوری نانو 198
جدول4-36 ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 198
جدول4- 37. ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار فناوری نانو 199
جدول4-38. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 199
جدول4- 39. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 200
جدول4-40. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری زیست 200
جدول4- 41. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 201
جدول4- 42. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 201
جدول4- 43. رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار زیست فناوری 202
جدول4-44. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در زمینه انرژی هستهای 202
جدول4-45. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 203
جدول4- 46. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در زمینه زیست فناوری 203
جدول4- 47. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 204
جدول4- 48. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 204
جدول4-49. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار زیست فناوری 205
جدول 4-50. برونداد آزمون تجزیه واریانس برای تفاوت بین شاخص اچ بروندادهای علمی حوزههای اولویتفناوری………………………………………………………………………………………………… 205
جدول 4-51. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و شاخص تعداد استنادات به ازای انتشارات 206
جدول 4-52. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و میزان رشد بروندادهای علمی ایرانی 207

نوشته ای دیگر :
یادگیری، رضایت مصرف‌کننده