بسیج از دیدگاه امام خمینی، انقلاب اسلامی ایران

Collection of colorful 3D arrows isolated on white

“وآن کسانی که اگر جان لازم باشد،میدهند،اگر مال لازم باشد،میدهند؛اگر حضور به تن وجسمشان لازم باشد.آن را حاضر میکنند؛اگر بحث سازندگی باشد،پاوسط میدان میگذارند؛اگربحث دفاع باشد،در وسط میدان می آیند؛اگر لازم باشد برای هدفهای کشور،خود راازلحاظ علمی آماده کنند این کاررا میکنند؛هرچه هدفهای والا از آنها بخواهند حاضرند آن را تقدیم بکنند؛آن جمعی که این خصوصیت را رادارند،اسمشان بسیج است.”
11- منطقی بودن در اندیشه وعمل
تبلیغات مسموم دشمنان در پی آن است تا بسیج وبسیجی را امواج انسانی کور بنامند.در حالی که کارنامه درخشان بسیج،به خوبی خلاف بودن این تبلیغات رانشان میدهد.تفکر بسیجی ،یک حقیقت بزرگی است که هم در عرصۀ اندیشه وهم در میدان عمل به خوبی میداند چه میکند وچه چیزی را انتخاب نموده است.منطقی می اندیشد ومنطقی عمل میکند و از سر عشق ودلبستگی به عظمت وآبروی اسلام وملت مسلمانان ورهبری وارسته ی آن ،انگیزه وشور واخلاص کم نظیری نشان داده وباجان ودل،اقدام میکند.این حالت است که پیش برنده بسیج وبه وجود آورنده صحنه های حماسی است وچشم دشمنان راخیره ساخته است.مقام معظّم رهبری در این باره میفرماید:
“هم در جنگ تحمیلی ،هم پیش از آن وهم بعد از آن تاامروز ،اساس فضیلت،متوجه به بسیج است.خود حرکت بسیج هم ،از روز اول تاامروز ،یک حرکت خردمندانه بوده است .به تبلیغات دشمنان ،که بهترین جوانان ما وفداکارترین وباصفاترین ونورانی ترین عناصر این ملّت را ،به تعصّب وتحجّر رمی میکنند،کاری نداریم.روشن بینی وحرکت منطقی وخردمندانه ،محاسبات دقیق ،کاردقیق ،جزو خصوصیاتی بوده که از روز اوّل تا به امروز ،در بسیج مردمی محسوس بوده است.”(موسسه فرهنگی قدر ولایت،1382)
2-3-4 تعریف بسیج
مقام معظم رهبری ،حضرت آیت الله خامنه ای بسیج را به اشکال مختلف توصیف وتبیین کرده اند که به طور نمونه به برخی از آنها اشاره میشود:
“بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسانها ،فداکارترین و آماده به کار ترین جوانان کشور در راه اهداف متعالی این ملت وبرای به کمال وبه خوشبختی رساندن این مردم جمع شده اند”
“بسیج عبارت است از تشکیلاتی است که در ان افراد متفرق وتنها به یک مجموعۀ عظیم ومنسجم ،به یک مجمو عۀ آگاه وتعهد وبصیر وبینای به مسائل کشور ونیاز ملت تبدیل میشوند.مجموعه ای که دشمن را بیمناک ودوستان راامیدواروخاطر جمع میکند.”
“بسیج یعنی حضور ناشی از ایمان واخلاص وانگیزۀ دینی وایمان صادقانه در هرمیدانی که انسان احساس میکند کارایی وتوانایی حضور در آن میدان راداراست.این معنای بسیج است.”
در مادۀ 35 اساس نامه بسیج که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهریا،تعریف بسیج عبارت است است:
“کلیه افراد کشور اعم از نظامی وداوطلب که برای دفاع ازنظام جمهوری اسلامی واهداف انقلاب اسلامی وهمچنین کمک به هنگام بلایا وحوادث غیرمترقبه آموزش دیده وسازمان دهی میگردد.ودر زمان جنگ وصلح ومواقع اظطراری به کارآید.”
هدف از تشکیل بسیج
هدف از تشکیل بسیج عبارت است از :
“ایجاد توانایی های لازم در کلیۀ افراد معتقد به قانون اساسی واهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور،نظام جمهوری اسلامی ونیز کمک به مردم هنگام بروز بلایا وحوادث غیر مترقبه باهماهنگی مراجع ذیربط”
2-3-5 اهمیت وضرورت تشکیل بسیج:
هرکشوری که منابع ودارایی های ارزشمندی داشته باشد که دشمنان چشم طمع به آن داشته باشند ویا حرفهایی داشته باشد که موجب بیداری ملتها علیه ظالمان وستمگران شودفیقینا دشمنانی خواهد داشت که در صددند تا در هر فرصت ممکن چنین کشوری راازپای درآورند.
انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی (ره)ابتدذا رژیم شاهنشاهی را در ایران از بین برد ودست طمع مستکبرین را از منابع عظیم ایران اسلامی کوتاه کرد از ابتدا تا کنون همچون خاری در چشم دشمنان ایران باقی مانده است وتبعا تا زمانی که این انقلاب متکی به اسلام وحضور فعال مردم در صحنه باشد، هیچ آسیبی نخواهد دید.اما این امر به منزله قطع طمع دشمنان نخواهد بود و آنان هروقت که کوچکترین ضعفی را در آمادگی وحمایت مردم از نظام اسلامی احساس نمایند بربآن خواهند بود تا ضربه ای را به جمهوری اسلامی وارد کنند، بنابراین بایستی آحاد مردم از طریق آموزش وتمرین ،آمادگی های دفاعی لازم راکسب نموده ودر قالب یک سازمان وسیع مردمی به نام بسیج سازماندهی شوند تادر مواقع لزوم همچون صاعقه برسر دشمنان خارجی وعوامل داخلی آنها فرود آیند تانه تنها دشمنان امکان تجاوز به ایران اسلامی را نداشته باشند ، بلکه فکر آنراهم نکنند.
2-3-6 بسیج از دیدگاه امام خمینی
گائمه ما باهمان دید الهی که داشتند میخواستند این ملتها راباهم بسیج کنند از راههای مختلف،اینهارا یکپارچه کنند تاآسیب پذیر نباشند”
“مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد وتعلیمات نظامی داشته باشد”
“اگر دفاع برهمه واجب شد،مقدمات دفاع هم باید عمل شود….اینطور نیست که واجب باشد برما که دفاع کنیم وندانیم چه جور دفاع کنیم”