بنگاههای کوچک و متوسط، صنایع کوچک و متوسط

همیاری در حل مشکل 67%
بهبود درک و فهم (دانش) 67%
منابع اطلاعی برای پروژههای جدید 57%
استخدام نیروی انسانی تحصیل کرده 42%
کاهش مراحل مرتبط با تولید (بهبود فرآیند تولید) 29%
آموزش ضمن خدمت پرسنل
ایجاد حقالامتیازها
منبع: (2011:37 Kate, B and Pablo, D & Andy, N.)
تحقیقات دیگری در دانشگاههای امریکای شمالی نشان میدهد که مالکیت مخترع میتواند به شدت سودمندتر از آثار جانبی آن باشد (2011:1100 Kenney , M & Patton , D.).
تقریباً همیشه آثار جانبی دانشگاه میتواند بذرهایی باشد که منجر به شکل گیری یک اکوسیستم کارآفرینی شود Kenney , M & patton , D.2011:1101)).
بیشتر موفقیت تجاری سازی و اثر جانبی دانشگاه به سیاست دارایی معنوی (فکری) آن نسبت داده میشود، که اجازه میدهد مالکیت دارایی فکری برای خالق آن باقی بماند. بنابراین عضو هیئت علمی یا دانشجو را برای تجاری کردن ایده تشویق میکند. دانشگاه واترلو موفقترین دانشگاه کانادایی در حمایت از تشکیل شرکتهای جدید توسط هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان خود بوده است. برای کمک به مخترعان دانشگاه واترلو دفتر تجاریسازی دانشگاه را با هدف کمک به همه مخترعان دانشگاه تاسیس کرد. درآمد کل سالانه این دفتر تقریباً 000/500 دلار بوده است. هدف آن حفظ بازگشت هزینهها نیست بلکه به عنوان یک بودجه سالیانه با هدف کمک به تجاریسازی تکنولوژی پایه گذاری شده است. اگر یک مخترع استفاده از این دفتر را انتخاب کند تقسیم درآمد بعد از حقالزحمه روند ثبت به طور معمول 25% برای دفتر تجاریسازی دانشگاه و 75% برای خود مخترع است 2011:1103) Kenney, M & Patton , D.).
دانشگاه استانفورد که موفقترین دانشگاه امریکا از نظر تاثیر بالای کارآفرینی است در سال 1994 به یک دانشگاه با رژیم مالکیت فکری تبدیل شد. دانشگاه ویسکانسین نیز سیاستی داشت که به اساتید مالکیت تمام اختراعات بدون ایجاد موانع و شروط کمک هزینه را اعطاء میکرد (Kenney, M & Patton, D. 2011: 1103).
براساس تحقیقات انجام شده توسط مارتین کنی و دونالد پاتون (2011) شرکتهای تأسیس شده برای کارآفرینی سه حالت دارند:
1- ارتودکس : شرکتهایی هستند که هم تکنولوژی و هم مخترعان آنها از دانشگاه حاصل میشوند.
2- هیبرید : شرکتهایی هستند که آنها لیسانس تکنولوژی را اخذ نمودهاند اما مخترع به عنوان کارمند درآنها باقی میماند.
3- و بالاخره شرکتهای جانبی که مخترع هیچگونه ارتباطی با آنها ندارد
(Kenney, M & Patton, D. 2011: 1103).
نتایج یک تحقیق در دانشگاههای انگلستان نشان میدهد که میان سن اساتید دانشگاه و حق امتیاز آنها رابطه معکوس وجود دارد و محققین جوانتر بیشتر تمایل دارند تا حقالامتیاز آنها تبدیل به محصول جدید شود (Crespi, G & Deste, P & Fontana, R & Geuna, A. 2011: 55).
2-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی
بنگاههای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند. با آغاز موج صنعتی شدن و توسعۀ کشورها رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع قرن 20 به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: «کوچک زیباست».
SME مخفف عبارت Small & Medium Enterprises است و دربرگیرندۀ کلیه بنگاههای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی میباشد. این بنگاهها معمولاً با توجه به عواملی مانند تعداد نیروی انسانی شاغل در آنها یا میزان بازده سرمایه در گردش، به بنگاههای Micro ، Medium و Small تقسیم میشوند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فرد هستند از جمله :
1- اشتغالزایی

نوشته ای دیگر :
مدیریت دانش، بر عملکرد سازمان