4- اموزش
5- کارگرهی
6- رهبری
7-شناسایی
8- ارتباطات
این هشت اصل بر طبق کارکردشان به چهار گروه زیر تقسیم می شود:
1- بنیان و شالوده سازمان که شامل اصول اخلاقی، یک پارچگی و اطمینان سازی است.
2- عوامل سازنده شامل آموزش، کارگروهی و رهبری است.
3- استحکام سازمان شامل ارتباطات می باشد
4- پوشش سازمان که شامل شناخت است.
2-12-1- بنیان و شالوده سازمان
اساس مدیریت کیفیت جامع خلاقیت، یک پارچگی و اطمینان است. مدیریت کیفیت جامع آزادی بی طرفی و صداقت در کار را تقویت می کند و منجر به ارتباطات افراد با یکدیگر است. این شالوده در واقع کلیدی برای باز نمودن پتانسیل نهایی مدیریت کیفیت جامع می باشد. این سه عامل توام با هم در حرکتند. با این حال هر عامل چیزی متفاوت را به مدیریت کیفیت جامع وارد می کند.
1- اخلاقیات ترتیبی است که با توجه به خوب و بد بودن هر موقعیت شکل می گیرد. اخلاقیات سازمانی نوع کد تجاری را شکل می دهد که بر اساس آن رهنمودهایی برجسته می گردد که مورد توافق تمامی کارکنان در اجرای کار آنها است. اصول اخلاقی فردی در برگیرنده حقوق درست یا نادرست فردی است.
2- یک پارچگی به مفهوم درستی و معنویات، اموال ارزشی بی طرفی و تابع حقایق است و نشانه های آن همان چیزی است که مخاطبان پیش بینی می کنند و شایستگی دریافت آن را دارند. مردم به راحتی تضاد در یکپارچگی ( ریا و دو رویی) را می فهمند. مدیریت کیفیت جامع در جو ریا و دو رویی کار نخواهد کرد.
3- اطمینان سازی محصول فرعی یکپارچگی و هدایت اخلاقی است و بدون اطمینان سازی بدنه مدیریت کیفیت جامع نمی تواند ساخته شود. اطمینان، مشارکت کلی همه اعضا را تقویت می سازد. هم چنین سبب نوعی قدرتمندی می گردد که در واقع حس غرور دارندگی و مالکیت را بالا می برد و نیز باعث عملکرد بهتر در اجرا می شود. امینان سبب:
1- تصمیم گیری مناسب در سطوح سازمان می شود.
2- تقویت ریسک پذیری فردی در توسعه تدریجی و مداوم می شود.
3- باعث آگاهی و مطمئن شدن از سنجش ها و اندازه گیری ها با توجه به پیشرفت پروسه می شود. اطمینان ، برای راضی نمودن مخاطب یک نیاز اساسی محسوب می گردد. بنابراین این اصل تشکیل یک محیط تعاونی را می دهد که مورد نیاز مدیریت کیفیت جامع می باشد.
2-12-2- عوامل سازنده
عوامل سازنده عبارت اند از:
1- آموزش، که عامل مهمی برای کارکنان است تا به سطح پرباری برسند.سرپرستان تنها مسئول اجرایی مدیریت کیفیت جامع درون شرکت هایشان و نیز مسئول آموزش کارکنانشان بر اساس فلسفه مدیریت کیفیت جامع هستند. آموزشی که کارکنان نیازمند آن هستند. در واقع مهارت های شخصی، هم چون:
1- توانایی کار در تیم
2- حل مشکلات
3- تصمیم گیری
4- تحلیل مدیریت شغلی و پیشرفت مدیریت شغلی
5- اقتصاد تجاری