بهبود مهارت شنود، ارتباط چشمی

60
1- شنوندگان دارای سبک نتیجه ای، دوست ندارند در سخن گفتن طفره بروند بلکه غالباً افرادی صریح و رک هستند، این قبیل افراد تمایل دارند، پس از دریافت نتیجه، جهت درک بهتر آن پرسشهایی را مطرح نمایند به عبارتی دیگر افرادی که از این سبک پیروی می کنند علاقه مندند نتیجه پیام ارتباطی را همان ابتدا بشنوند و ممکن است به عنوان افرادی گستاخ و بی ادب جلوه کنند.
2- شنوندگان دارای سبک چرایی خواستار آن هستند که از منطق نهفته در سخنان یا پیشنهادات افراد آگاهی یابند و مایل هستند تا اطلاعات به دست آمده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، این قبیل افراد از دیگران انتظار دارند تا اطلاعات را به شیوه ای منطقی ارائه دهند .
3- در مقابل، شنوندگان دارای سبک فرآیندی تمایل دارند تا موضوعات را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار دهند، بیشتر مردم گرا بوده و اهمیت زیادی برای ارتباطات قائل هستند و معتقدند که افراد و روابط میان آنها، دو کلید طلایی موفقیت در بلند مدت هستند. همچنین شنوندگان دارای سبک فرآیندی مایل هستند تا هنگام تصمیم گیری اطلاعات زیادی دریافت نمایند و همچنین از زبان غیرمستقیم استفاده کنند. استفاده از زبان غیرمستقیم می تواند مانعی برای شنوندگان دارای سبک نتیجه ای باشد زیرا آنها ارتباطات مستقیم را ترجیح می دهند . مدیران با ایجاد تناسب میان شکل و محتوای یک پیام و همچنین سبک شنیداری مخاطبانشان می توانند نظرات موافق بیشتری را به سوی عقاید و پیشنهادات خود جلب کنند. به عنوان مثال: فرستنده باید برای فردی که از سبک نتیجه ای پیروی می کند، پایان و نتیجه بحث را همان ابتدا بیان کند. اگر می خواهید با شنوندگان سبک چرایی ارتباط خوبی برقرار کنید به تشریح منطق خود بپردازید. برای کسب موفقیت در ارتباط با افرادی که سبک ارتباطیشان از نوع سبک فرآیندی است، به ارائه توضیحات در زمینه فرآیند و مزیتهای آن بپردازید . (کریتنر، فرهنگی و دیگران، 1384: 432-427 )
2-23 . بهبود مهارت شنود
کارکنان برای این که شنونده ای خوب و فعال باشند می توانند، اقداماتی را انجام دهند .
1- کارکنان باید از قطع کردن سخنان فرستنده پیام جداً خودداری نمایند و صبورانه به حرفهای او گوش فرا دهند . قطع کردن سخنان افراد موجب تخریب شخصیت می شود .
2- کارکنان باید با فرستنده پیام ارتباط چشمی برقرار نمایند. طوری که فرستنده پیام احساس نماید شنونده به خوبی به حرفهای او توجه می کند. این امر خود موجب تمرکز کارمند برآنچه می شنود می گردد.
61
3- بعد از دریافت پیام کارکنان باید سوالاتی جهت وضوح مطالب و رفع ابهامات و سردرگمی از فرستنده پیام انجام دهند .
4- کارکنان باید به سخنی دیگر یا دوباره به صورتی دیگر نکات اصلی پیام فرستنده را تکرار نمایند . در واقع این امر بازخور دادن به فرستنده است که در موفقیت ارتباطات نقش مهمی ایفا می کند .
5- با تکان دادن سر و سایر علائم غیرکلامی ارتباطی صمیمی با گوینده برقرار کنید . کارکنان به عنوان شنونده موثر باید از طریق علائم غیر گفتاری به فرستنده پیام نشان دهد که به گفته های او به خوبی توجه می کند.
6- از حرکات اضافی که موجب آزار گوینده می شود پرهیز کنید . بطور مثال حرکاتی همچون بازی با قلم، نگاه کردن به ساعت و اطراف باعث می شود تا گوینده احساس نماید که شنونده خسته شده است و یا به گفته های او علاقه ای ندارد .
7- کارکنان باید توجه کنند که همدلی یک نیاز عالی انسانی – سازمانی است. بنابراین به سخنان، گلایه ها و شکایات افراد زیر مجموعه و ارباب رجوع با دلسوزی و همدلی گوش فرا دهید. (گیوریان،1380 :75-74 )
2-24. نحوه ارائه پیامهای غیرکلامی
شولمن معتقد است که سیستم ارتباط غیرکلامی ترکیبی از تمام سیستم های ارتباطی است او در این رابطه به کانالهای ارتباطی غیرکلامی اشاره می کند و می گوید که هر فرستنده حداقل چهار دستگاه اصلی به عنوان کانال دارد که عبارتند از چشم ها، چهره، بدن و صدا .
با توجه به آنکه دریافت کننده دارای پنج حس بینائی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی است، خارج از بیست ترکیب نظری ممکن، ما می توانیم پنج کانال اصلی و حداقل سه کانال کوچک در یک ارتباط معمولی تشکیل دهیم . کانالهای اصلی عبارتند از :
– نمود چهره
– نمود چشم
– شنوایی صوت
– نمود بدن
– لمس بدن
62
سه کانال کوچک دیگرعبارتند از :
– شنوایی بدن