بورس اوراق بهادار، مقدمه

مدیریت هیجانات
خودانگیزی
ارتباطات مناسب
جهت دهی هیجانات
مقایسه کلی با بازده و ریسک شاخص کل بورس
قبول یا رد فرضیات
شکل 2-5- مدل مفهوهی پژوهش
2-7-خلاصه فصل:
در این فصل مختصراً مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش ذکر گردید و به طور تئوریک به بیان مالی رفتاری و نظریه‌هایی در این زمینه و همچنین هوش عاطفی و هوش عقلی پرداخته شد. نهایتاً در پایان فصل پیشینه پژوهش خارجی و داخلی مورد بحث قرار گرفت و به موارد مهم اشاره گردید.
فصـل سوم
روش تحقیق
فصـل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
تحقیق را می‌توان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسأله‌ای قملداد شده است. در این فصل فرضیه‌های پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش گردآوری اطلاعات، مدل پژوهش و روش‌های آماری که در انجام پژوهش بکار گرفته شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-2- نوع پژوهش
بر اساس هدف، پژوهش‌‌های علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم نمود. این پژوهش با توجه به اینکه بستری برای پژوهش‌های آتی فراهم می‌کند از نوع کاربردی می‌باشد. پژوهش‌های کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق پژوهش‌های بنیادی فراهم شده، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند (حافظ نیا، 1382)
بر اساس نحوه گردآوری داده‌های مورد نیاز، پژوهش‌های علمی را می‌توان به دو دسته کلی آزمایشی و توصیفی تقسیم کرد. در پژوهش‌ آزمایشی به منظور برقراری رابطه علت- معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. پژوهش‌های توصیفی را می‌توان به پنج دسته پژوهش‌ پیمایشی، اقدام پژوهشی، پژوهش‌های پس رویدادی (علی مقایسه‌ای) بررسی موردی و پژوهش همبستگی تقسیم کرد (سرمد و همکاران؛ 1385)
که این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی، همبستگی می‌باشد. که برای بررسی دقیق‌تر متغیرها از روش رگرسیون استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صنعت مشترک باشند (حافظ‌نیا، 1377) در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه سهامداران بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
3-4- شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه

نوشته ای دیگر :
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح، تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی