بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی

5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………………………………….73
چکیده پژوهش به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………74
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….75
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….82
پیوست های آماری
آماره های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………85
جدول ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………86
نمودار پراکندگی مشاهدات………………………………………………………………………………………………………….87
نمودار توزیع فراوانی مشاهدات……………………………………………………………………………………………………88
نمودار چارک – چارک مشاهدات…………………………………………………………………………………………………89
نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….90
نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….92
نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….94
نتایج برآورد مدل (3-4) و آزمون های مربوطه……………………………………………………………………………….96
چکیده
از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد 262 شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.
واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، 2005). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، 1387، ص52). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.
۱-٢ تشریح و بیان موضوع